• engsl-SI
  • Iskalec
Družba Borzen | O družbi Borzen | 20 let Borzena


 

Naša zgodba:

Borzen kot operater trga z elektriko soustvarja slovenski energetski trg in je pred dvema desetletjema zavezan trgu ter njegovim deležnikom polagal temelje za liberaliziran in enotni trg z elektriko. Uradno odprtje trga z elektriko v Sloveniji se je zgodilo 15. aprila 2001, konec tega leta pa je trgovanje steklo na elektronski platformi – pred tem je trgovanje namreč potekalo preko tržnih srečanj, ko so se udeleženci trga v sejni sobi zbrali enkrat tedensko. Poleg tega je Borzen v tistem obdobju evidentiral pogodbe o članstvu v bilančni shemi ter odprte in zaprte pogodbe sklenjenih poslov na slovenskem trgu z elektriko.

Kot izhaja že iz imena (Borzen = borza), sta vzpostavitev in zagon Borzena pomenila tudi ustanovitev prve slovenske borze z elektriko. Leta 2008 je to vlogo prevzelo naše takratno hčerinsko podjetje BSP, kjer imamo danes 50-odstotni delež, še vedno pa izvajamo obračun in finančno poravnavo borznih poslov. Na borzi se je v letu 2002 trgovalo s približno 7 odstotki vse v Sloveniji porabljene električne energije, danes je ta odstotek okoli 70.

Dejavnost, v začetnem obdobju organizatorja trga, danes poimenovanega operater trga, se je skozi leta nadgrajevala in krepila z izvajanjem bilančnega obračuna ter izvajanjem izravnalnega trga z elektriko. Ves čas smo bili z izvajanjem raznovrstnih izobraževanj aktivni pri prenosu znanj. V letu 2015 smo kot pooblaščeni izvajalec pričeli z nudenjem storitve poročanja podatkov o veleprodajnih poslih skladno z REMIT uredbo, v zadnjih letih pa sodelujemo pri različnih mednarodnih projektih ter prenašamo izkušnje vzpostavljanja trga zlasti v države južne in vzhodne Evrope.

Že kmalu smo se zavedli pomena obnovljivih virov energije in tako smo 2004 vzpostavili borzo z lesno biomaso, tri leta zatem pa pričeli z upravljanjem nacionalnega registra potrdil o izvoru. V letu 2009 smo začeli z izvajanjem aktivnosti centra za podpore OVE in SPTE, pet let zatem pa smo ustanovili blagovno znamko Trajnostna energija, v okviru katere izvajamo informiranje in ozaveščanje o OVE in URE.

 

Vizija nekoč:

  • postati regijska energetska borza na kateri se bo lahko trgovalo z vsemi energetskimi elementi in surovinami in bo s svojim delovanjem krovno podpirala regijo ter vzpostavljala energetski most med zahodno in jugovzhodno Evropo.

Vizija danes:

  • Borzen bo ključni povezovalec in soustvarjalec slovenskega trga z elektriko.

 

Danes ključne dejavnosti operaterja trga zagotavljajo in omogočajo stabilno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in transparentno delovanje trga z elektriko, poleg tega pa podpirajo prehod v nizkoogljično družbo. Konec leta 2001 je bilo na organiziranem trgu 12 članov, danes jih denimo na slovenski borzi z elektriko beležimo 35, v bilančni shemi 62, na izravnalnem trgu pa 31.

 

Kot operater trga:

Letno evidentiramo preko 54 TWh elektrike iz zaprtih pogodb. za primerjavo: povprečna poraba elektrike v Sloveniji je blizu 14 TWh. Povprečno letno na izravnalnemtrgu z elektriko beležimo preko 30 članov, ki sklenejo preko 3000 poslov v količini okoli 100 GWh. V povprečju letno na slovenskem trgu z elektriko beležimo 70 poslovnih subjektov.

 

V vlogi centra za podpore proizvodnji iz zelenih virov:

Podporna shema obsega približno 3.900 elektrarn, od tega preko 3.000 sončnih elektrarn. Letna proizvodnja vseh enot je blizu 1.000 GWh. Povprečna letna izplačila podporne sheme znašajo približno 125 mio EUR. Povprečna letna izplačana podpora znaša približno 130 EUR/MWh.
 

 

Na področju informiranja in ozaveščanja o trajnostni energiji:

Naše video vsebine si je ogledalo že preko 3 milijone posameznikov. Preko natečajev in razpisov je bilo v programe informiranja in ozaveščanja vključenih že preko 4.000 otrok in mladih. 

 

Borzen kot izvajalec ključne gospodarske javne službe operaterja trga z elektriko je in bo ključni akter pri demokratizaciji in zelenem prehodu ter digitalni transformaciji energetike, s tem pa zasleduje tudi zeleno strategijo naše države in Evropske unije.

 

Hvala vsem, ki ste in še, soustvarjate zgodbo Borzena.

 

Ste vedeli:

Razvili smo več namenskih programskih aplikacij (register potrdil o izvoru, aplikacija za trgovanje ADA-TS, aplikacija za kratkoročne napovedi proizvodnje iz razpršenih obnovljivih virov DELFI, aplikacija za poročanje RRM-REMIT, aplikacija za kliring itd.), opravljamo pa tudi storitev obračuna in finančne poravnave (kliring).)

 

•             Prvi je vodenje podjetja v letu 2001 prevzel Gorazd Skubin

•             Leta 2003 vodenje prevzame Damjan Stanek

•             Vodenje družbe se ponovno zamenja v letu 2010, ko vodenje prevzame mag. Karol Peter Peršolja

•             V letu 2020 vodenje družbe prevzame Martin Bratanič

 

“Podnebna tematika, trendi in zaveze kot na primer Evropski zeleni dogovor in mehanizem pravičnega prehoda kličejo po hitrih in odločnih ukrepih in s tem postavljajo okolje v katerem deluje Borzen pred nove velike izzive. Tako Borzen danes stoji pred novim, verjetno največjim izzivom časa, in sicer zeleno transformacijo. Prepričan sem, da bomo skupaj s sodelavci izzivom več kot le kos,” Martin Bratanič, direktor Borzena.   

 

Ključne misli slavnostnega dogodka Borzena ob praznovanju 20 letnice

»S svojimi storitvami smo pomemben člen v verigi zagotavljanja električne energije odjemalcem, ki so iz dneva v dan bolj aktivni. Verjamem v pomembnost energetske pismenosti, saj prav vsak izmed nas upravlja z energijo oziroma jo dandanes že vse več tudi proizvaja. Pri tem je ključno znanje, saj le opolnomočeni posamezniki lahko sprejemajo prave odločitve v zvezi z energijo« je med drugim povedal Martin Bratanič, direktor družbe Borzen.

Pomembnost Borzena, slovenskega operaterja trga z elektriko, in njegove vloge v preteklosti ter tudi v prihodnje, ko Evropska unija in Slovenija kot eno izmed prioritet postavljata podnebno nevtralnost Evrope, sta v svojih nagovorih izpostavila minister Jernej Vrtovec (MZI) in minister mag. Andrej Vizjak (MOP).

Kot so na dogodku ugotavljali udeleženci okrogle mize na temo prihodnosti energetike, direktor Borzena Martin Bratanič, direktorica Agencije za energijo RS mag. Duška Godina in direktor družbe SODO Stanislav Vojsk, smo bili v zadnjih dveh desetletjih priča liberalizaciji trga, medtem, ko se danes dogaja demokratizacija energetike, kjer v ospredje stopa aktivni odjemalec, vedno pomembnejši pa postaja trg prožnosti. Državni sekretar mag. Blaž Košorok z Direktorata za energijo pa je poudaril pomembnost vloge Borzena tudi na področju podporne sheme za zeleno proizvodnjo ter informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

 

  VIDEO

 

   FOTO GALERIJA