• engsl-SI
  • Iskalec

Ostale dejavnosti Operaterja trga

Energetski zakon EZ-1 v 107. členu določa, da Operater trga spremlja pojave restriktivnih pogodbenih praks, ki lahko velikim poslovnim odjemalcem preprečijo sklenitev pogodb z več kot enim dobaviteljem hkrati ali jih pri tem omejujejo, ter o tem obvešča Agencijo za energijo in organ pristojen za varstvo konkurence. Peti odstavek 115. člena Energetskega zakona EZ-1 določa, da lahko za prevzemno-predajno mesto na distribucijskem omrežju s priključno močjo višjo od 40 MW, uporabniki sistema istočasno sklenejo odprto pogodbo z več dobavitelji. V tem primeru je bilančna pripadnost vnaprej porazdeljena med dobavitelje.

V primeru, da menite, da je v vašem primeru kršeno določilo vezano na 107. člen, nas o tem obvestite pisno po pošti ter na e-poštni naslov evidentiranje@borzen.si. Priložite ustrezna dokazila.