• engsl-SI
  • Iskalec

​Evidentiranje pogodb

Evidentiranje zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi je osnova za izdelavo tržnih planov članov bilančne sheme in za izdelavo okvirnega obratovalnega voznega reda Sistemskega operaterja prenosnega omrežja ter kasneje pri izračunu bilančnega obračuna.

Energetski zakon določa, da mora biti pri Operaterju trga evidentirana vsaka zaprta pogodba. Člani bilančne sheme morajo za dan vnaprej prijaviti vse zaprte pogodbe sklenjene med člani bilančne sheme, vse izvozne in uvozne zaprte pogodbe in posle sklenjene na energetski borzi. Operater trga na podlagi količin prodane in kupljene elektrike v evidentiranih zaprtih pogodbah izračunava tržni plan članov bilančne sheme.

Člani bilančne sheme morajo dnevno prijaviti tudi obratovalne napovedi odjema in oddaje za prevzemno predajna mesta, ki jim bilančno pripadajo. Bilančno pripadnost prevzemno predajnih mest določajo odprte pogodbe sklenjene med dobavitelji in odjemalci oziroma proizvajalci elektrike.

Prijava zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi poteka dnevno s pomočjo spletne aplikacije za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, do katere dostopajo odgovorni bilančnih skupin, ki opravijo prijavo tudi za svoje hierarhično nižje člane bilančne sheme.

Zaradi uvedbe enotnega spajanja trgov znotraj dneva (angl. SIDC oziroma prej poznan kot XBID) je prijava količin v zaprtih pogodbah z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti omogočena na tri decimalna mesta natančno.

 Dodatna navodila - prehod na 15-minutni obračunski interval 
Dodatna navodila prijave za ponudnike storitev izravnave

Roki za prijavo pogodb 
 

Rok za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi

Zaprte pogodbe in obratovalne napovedi se morajo prijaviti do 14:30 (15:30* / 16:00*) ure vsak dan za naslednji dan.
Zaprte pogodbe in obratovalne napovedi sklenjene po roku za prijavo in spremembe že evidentiranih zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi se morajo prijaviti do 10:00 ure drugega delovnega dne po dnevu izmenjave električne energije, na katerega se nanašajo spremembe po zadevnih zaprtih pogodbah in obratovalnih napovedi.

Omejitev prijave

Prijava zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi:
od 14:30 (15:30*/16:00*) do 16:30 ure ni mogoča.

*Roki za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi v primeru neuspelega večstranskega spajanja trgov (IBWT) oziroma bilateralnega spajanja trgov 

V primeru sistemskih ali človeških napak, ki bi vodile v prekinitev spajanja slovenskega borznega trga na italijanski meji in posledično do zamika rokov za objavo rezultatov, bi časovni roki za objavo rezultatov prekoračili roke v trenutno veljavnem urniku za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi. V primeru neuspelega spajanja trgov operater trga vse člane bilančne sheme o tem obvesti preko aplikacije za evidentiranje in omogoči prijavo po spremenjenem urniku.

PRVA PRESTAVITEV V PRIMERU NEUSPELEGA VEČSTRANSKEGA SPAJANJA TRGOV:
Rok za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi se iz 14:30 prestavi na 15:30 uro. Omejitev prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi se prestavi na 15:30 do 16:30 ure. Operater trga člane bilančne sheme o tem  obvesti preko aplikacije za evidentiranje.

DRUGA PRESTAVITEV V PRIMERU NEUSPELEGA VEČSTRANSKEGA SPAJANJA TRGOV, KI MU SLEDI NEUSPELO BILATERALNO SPAJANJE TRGOV:
Rok za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi se dodatno podaljša do 16:00 ure. Omejitev prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi se prestavi na 16:00 do 16:30 ure. Operater trga člane bilančne sheme o dodatnem podaljšanju roka obvesti preko aplikacije za evidentiranje.

 

Pri našem delu se veliko vrti okoli številk, zneskov, cen – tu je pomembna vsaka decimalka. Vendar pa se tudi zato trudimo, da smo pri vsebinskih zadevah in procesih, ki to dopuščajo, še toliko bolj prilagodljivi.