• engsl-SI
  • Iskalec

​Ustanovitev bilančnih skupin

Vse pravne ali fizične osebe, ki želijo ustanoviti bilančno skupino in postati aktivni člani organiziranega trga z električno energijo, morajo oddati vlogo za pridobitev statusa odgovornega bilančne skupine s potrebnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev Operaterju trga z električno energijo.

Zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa odgovornega bilančne skupine so:

  • dokazilo o davčni registraciji oziroma identifikaciji za DDV, če je vlagatelj zavezanec za DDV;
  • izpis iz sodnega ali enakovrednega registra, ki vključuje zadnje spremembe, razen v primeru, da lahko operater trga sam brezplačno pridobi izpisek iz slovenske javne elektronske evidence;
  • potrdilo iz kazenske evidence o (ne)kaznovanosti vlagatelja (pravne osebe ali fizične osebe), za primer, ko je vlagatelj pravna oseba tudi potrdilo iz kazenske evidence o (ne)kaznovanosti zakonitega zastopnika vlagatelja;
  • kopija bilance stanja in izkaza uspeha podjetja oziroma letno poročilo za zadnja tri leta poslovanja oziroma v primeru krajšega obdobja poslovanja za celotni čas poslovanja, ki izkazujejo kratkoročno plačilno sposobnost, trajnejšo likvidnost in dolgoročno plačilno sposobnost, kot tudi kapitalsko ustreznost, skladno z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
  • dokument, ki dokazuje pooblaščenost osebe, ki podpiše vlogo in kasneje bilančno pogodbo (v primeru, da to ni razvidno iz sodnega ali enakovrednega registra).

 

Postopek vpisa in pogoji za vpis v bilančno shemo so podrobneje določeni v 3. poglavju Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 163/2022).

 

Električna energija je resen posel, od katerega je odvisen sodoben način življenja. Zato skrbimo, da smo našim strankam na voljo, kadarkoli nas potrebujejo ter da se odzivamo hitro in natančno.

 

Ko so vsi pogoji izpolnjeni ter zahtevana dokazila dostavljena, Operater trga z elektriko pripravi bilančno pogodbo.

Bilančna skupina lahko prične delovati na trgu z elektriko po predložitvi ustreznih finančnih kritij oziroma po izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev. Ustanovitev bilančne skupine Operater trga objavi na spletni strani. Vsaka bilančna skupina je upravičena do prejema treh USB ključev s certifikati za prijavo v aplikacijo za evidentiranje zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi. Vsak nadaljnje izdan USB ključ se zaračuna skladno s cenikom Operaterja trga.