• engsl-SI
  • Iskalec

​Ustanovitev bilančnih podskupin

Za uvrstitev bilančne podskupine v bilančno shemo mora odgovorni bilančne skupine, odgovorni bilančne podskupine ali oseba, ki vstopa v bilančno shemo, posredovati zahtevo za uvrstitev v bilančno shemo, izjavo o podpisu pogodbe o izravnavi in izpisek iz uradnega registra podjetij za bilančno podskupine.

Pogodba o izravnavi je pogodba, ki jo skleneta udeleženec trga, ki je uvrščen v bilančno shemo in pravna ali fizična oseba, ki se s to pogodbo uvršča v bilančno shemo kot nov udeleženec trga.

Pogodba o izravnavi mora vsebovati sestavine določene s četrtim odstavkom 22. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 163/2022) in sicer:​

  •  datum začetka veljavnosti pogodbe o izravnavi z določbo, da ta pogodba začne veljati najprej z dnem zapisanim v evidenci pogodb o članstvu v bilančni shemi;
  • datum prenehanja veljavnosti pogodbe o izravnavi ali določba, da ta velja za nedoločen čas, skupaj z določbo, da tudi v primeru odstopa od pogodbe o izravnavi, ta ne more prenehati učinkovati pred roki, določenimi v 43. in 45. členu teh pravil;
  • določbe o razlogih za odpoved z odpovednim rokom, ki mora zadostiti pogojem nastopa izvršilnega dne iz 43. člena teh pravil ter 45. člena teh pravil;
  • klavzulo, da član bilančne sheme želi uvrstiti hierarhično nižjega člana bilančne sheme v svojo bilančno skupino ali podskupino kot odgovornega hierarhično nižje bilančne podskupine in
  • klavzulo, da se bilanca bilančne podskupine hierarhično nižjega člana bilančne sheme izravnava preko bilance bilančne skupine ali podskupine hierarhično višjega člana bilančne sheme.