• engsl-SI
  • Iskalec

Upravljanje bilančne sheme

Trg z elektriko je hierarhično urejen v bilančno shemo. Vsaka pravna ali fizična oseba, ki želi aktivno poslovati na trgu z elektriko mora postati član bilančne sheme.

Člani bilančne sheme lahko na trgu z elektriko nastopajo kot:

  • trgovci, ki kupujejo in prodajajo elektriko po vnaprej znanih količinah (zaprte pogodbe), ali kot
  • dobavitelji elektrike, ki se poleg trgovanja z elektriko ukvarjajo tudi z dobavljanjem elektrike odjemalcem ali z odkupom elektrike od proizvajalcev (odprte pogodbe).

 

Ostali člani bilančne sheme

Člani bilančne sheme so tudi sistemski operater prenosnega omrežja, sistemski operater distribucijskega omrežja in energetska borza. Poleg tega pa ima v skladu z veljavnimi predpisi tudi Borzenov center za podpore ustanovljeno t.i. Eko skupino s posebnim statusom v bilančni shemi. Eko skupina je oblikovana za namene ureditve izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter prodajo elektrike, prevzete od udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa elektrike proizvedene iz obnovljivih virov energije in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike.

 

Bilančne pogodbe

Članstvo in struktura bilančne sheme sta določeni z bilančnimi pogodbami, sklenjenimi z Operaterjem trga in pogodbami o izravnavi, sklenjenimi s člani bilančne sheme. Operater trga, ki predstavlja vrh bilančne sheme, preko bilančnih pogodb zagotavlja dobavo izravnalne energije bilančnim skupinam. Fizično izravnavo elektroenergetskega sistema izvaja sistemski operater kombiniranega (prenosnega in distribucijskega) omrežja ELES, d.o.o. Operater trga vodi evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi, jo sproti posodablja in javno objavlja na svoji spletni strani.

 

Vključitev v bilančno shemo

Pred vpisom bilančne skupine ali bilančne podskupine v evidenco se preveri izpolnjevanje pogojev za vpis. Vključenost v bilančno shemo je tudi pogoj, da lahko udeleženec trga pri Operaterju trga prijavi zaprto pogodbo o nakupu ali prodaji elektrike ter obratovalne napovedi o odjemu in proizvodnji pripadajočih prevzemno predajnih mest.

V bilančno shemo se udeleženci trga vključijo na dva načina: