• engsl-SI
  • Iskalec

Obračun in finančna poravnava na trgu z elektriko

Operater trga na podlagi dokončnega bilančnega obračuna udeležencem finančne poravnave izstavi račune za dobavljeno energijo pozitivnih odstopanj ali račun za prevzeto energijo negativnih odstopanj v izbranem obračunskem obdobju. Priloga računa je dokončni bilančni obračun.

Finančna poravnava bilančnega obračuna se izvaja preko poravnalnega računa. Poravnalni dan je sedem (7) delovnih dni od izstavitve računa. Na poravnalni dan so neto dolžniki dolžni, na osnovi prejetega računa za dobavljeno energijo pozitivnih odstopanj, pokriti svoje obveznosti, Operater trga pa, na podlagi računa za prevzeto energijo negativnih odstopanj, neto upnikom nakaže dobroimetje na njihov poslovni račun.

Finančna kritja

Udeleženec finančne poravnave je dolžan položiti in vzdrževati finančna kritja v višini in obliki, kot jo določa Operater trga, kot zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti iz naslova bilančnega obračuna. V skladu s Pravili za delovanje trga z elektriko, morajo udeleženci finančne poravnave na poziv Operaterja trga predložiti osnovno in gibljivo finančno kritje.
 
Osnovno finančno kritje v višini 50.000 EUR mora udeleženec finančne poravnave predložiti najkasneje do datuma uvrstitve v bilančno shemo v obliki denarnega depozita ali bančne garancije.
 
Gibljivo finančno kritje mora udeleženec finančne poravnave predložiti na zahtevo Operaterja trga. Višino gibljivega finančnega kritja Operater trga določi na podlagi podatkov o količinskih vrednostih napovedanih odstopanj, podatkov o količinskih in finančnih vrednostih preteklih odstopanj ter drugih podatkov o posameznem udeležencu finančne poravnave. Podrobnejši način izračuna in določitve gibljivega finančnega kritja je naveden v Pravilih za delovanje trga z elektriko.