• engsl-SI
  • Iskalec

Vrste podpor

Zagotovljeni odkup elektrike

   Pri zagotovljenem odkupu center za podpore prevzema elektriko in jo plačuje po ceni,          ki je določena skladno z odločbo o dodelitvi podpore, ki jo izda Agencija za energijo.                Naprava je uvrščena v posebno bilančno skupino oziroma podskupino, ki jo oblikuje              center za podpore (Eko bilančna skupina).

   Napravam, ki imajo to vrsto podpore, bo center za podpore urejal izravnavo razlik                  med napovedano in realizirano proizvodnjo (t.j. kritje odstopanj). Center za podpore              plačuje elektriko, ki je oddana v javno omrežje in prevzeta v Eko bilančni skupini.

   Upravičenci, ki pridobijo Eko pogodbo, se zavežejo k izbiri vrste podpore kot                            zagotovljeni odkup.

   Naprave, ki imajo Eko pogodbo ali zagotovljeni odkup, nimajo in ne smejo imeti                      sklenjene ločene pogodbe za prodajo elektrike.

   Za takšno obliko podpore se lahko odločijo naprave z močjo manjšo z zakonom                      določene meje (1MW, predvidena so nižanja meje). Večje naprave nimajo pravice                    izbire zagotovljenega odkupa

   Za SPTE naprave je podpora omejena do starosti naprave 10 let, za OVE naprave pa je          meja 15 let.

Dobro je vedeti:

Z vidika podporne sheme je pri priklopih tipa »P.X.3« (t.i. interni priklopi), ob izbiri vrste podpore kot zagotovljeni odkup relevantna le količina elektrike, ki se šteje kot bilančno oddana v javno omrežje. Center za podpore tako pri zagotovljenem odkupu lahko prevzame in plača le bilančno priznane količine.

Obratovalna podpora (ali »finančna pomoč za tekoče poslovanje«)

   Pri obratovalni podpori center za podpore ne prevzema in ne plačuje elektrike, temveč          na podlagi proizvedenih neto količin elektrike le izplačuje obratovalno podporo.

   Podpora je namenjena temu, da proizvodni napravi nadomesti razliko med                              proizvodnimi stroški in tržno ceno, ki jo naprava iztrži na prostem trgu (na seznam                ponudnikov odkupa). Proizvodne naprave, ki prejemajo ta tip podpore, si morajo                  same urediti izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo in bilančno              pripadnost oziroma jim to uredi dobavitelj, s katerim imajo sklenjeno odprto pogodbo          za prodajo elektrike.

   Za SPTE naprave je podpora omejena do starosti naprave 10 let, za OVE naprave pa je          meja 15 let. 

    

  Kontakt

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si