• engsl-SI
  • Iskalec

Upravičenci glede na pravno-organizacijski status

Do vstopa v podporno shemo so upravičene vse pravno-organizacijske oblike, tako fizične kot pravne osebe, ki izpolnjujejo spodnje pogoje:

   ustrezna registracija dejavnosti pri AJPES (npr. 35.119 Druga proizvodnja električne                energije)

   pridobljena Deklaracija za proizvodno napravo iz OVE ali SPTE, ki jo izda Agencija za                energijo

   odločba o podpori, ki jo izda Agencija za energijo, na podlagi uspešnega kandidiranja            na razpisu

Posebej opozarjamo, da subjekt po izbrisu iz poslovnega registra ne more več izstavljati računov (za obdobje po izbrisu), zato ne zapirajte dejavnosti prehitro. Če se na primer 18. marca izbrišete iz poslovnega registra, potem ne morete izdati računa za celotno proizvodnjo v mesecu marcu.


Fizične osebe

   samostojni podjetnik (s.p.)

   nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (n.d.d.k)

   fizična oseba – proizvajalec električne energije (EZ-1 v 379. členu predvideva posebno            obravnavo in dodaten pogoj: samo ena naprava, katere nazivna moč ne sme presegati          50 kW – samo mikro naprave; fizična oseba mora biti vpisana v Register fizičnih oseb,            ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije pri AJPES)


Pravne osebe

   družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

   družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o)

   delniška družba (d.d.)

   druge pravne osebe

 

Več lastnikov

Pri proizvodnih enotah, ki so v lasti več upravičencev, se na podlagi odločbe Agencije za energijo pridobi informacijo, v kakšnih deležih se izplačuje podpora posameznim lastnikom proizvodne enote. Sklene se posebna, večpartitna pogodba o zagotavljanju podpore, v katerih so ti deleži navedeni in na podlagi katerih se nato tudi izdaja in plačuje račune za energijo in podporo.

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si