• engsl-SI
  • Iskalec

Izplačevanje podpor

Upravičenost za izplačevanje podpor

POMEMBNO: Upravičenost je poleg spodaj navedenega bistveno vezana tudi na izrek odločbe o dodelitvi podpore, ki ga mora center za podpore upoštevati. Pogoj za izstavitev računa je sklenjena pogodba o zagotavljanju podpore oziroma veljavni aneks.

Pri zagotovljenem odkupu

Upravičenost za izplačevanje podpor je omejena s postopkom menjave dobavitelja elektrike, saj Center za podpore lahko izplačuje podpore le za v javno omrežje oddanoo in v Eko bilančni skupini prevzeto elektriko.

Upravičenec je upravičen do podpore s prvim dnem v naslednjem mesecu, če:

  ima dokončno odločbo o dodelitvi podpore kot zagotovljeni odkup,

  center za podpore od Agencije za energijo prejme informacijo o dokončnosti,

  ima registrirano ustrezno dejavnost,

  ima urejen davčni status.

  center za podpore dobi popolne podatke najkasneje do devetega dne v tekočem                     mesecu (oz. zadnjega delovnega dne pred devetim, če ta ni delovni dan), vključno z                 informacijo o ustrezni prekinitvi morebitne obstoječe tržne ('odprte') pogodbe za                   prodajo elektrike.

 

Pri obratovalni podpori

Upravičenost za izplačevanje podpor se zaradi mesečnega obračuna prične s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu dokončnosti odločbe. Pri tem morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:

  upravičenec ima dokončno odločbo o dodelitvi podpore kot obratovalna podpora,

  center za podpore od Agencije za energijo prejme informacijo o dokončnosti,

  upravičenec ima registrirano ustrezno dejavnost,

  upravičenec ima urejen davčni status.

 

Registracija dejavnosti

Po veljavnih predpisih je vsaka oseba, ki opravlja dejavnost, to dolžna ustrezno registrirati. Prejemanje podpor je možno za več vrst pravno-organizacijskih oblik – od fizične osebe, fizične osebe – s.p., nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji do pravnih oseb.

Zakon ZSROVE predvideva posebno obravnavo za fizične osebe z mikro napravami (moč do 50 kW): Dejavnost proizvodnje elektrike z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW lahko opravlja tudi fizična oseba, ki je vpisana v Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije pri Agenciji za javno pravne evidence in storitve (AJPES) .