• engsl-SI
  • Iskalec

O centru za podpore

Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE). 

Center za podpore je skladno z energetsko zakonodajo operativni izvajalec podporne sheme za okolju prijazne načine proizvodnje električne energije. Podporne sheme so instrument državne pomoči (subvencij), potrjen s strani Evropske unije, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v obnovljive vire energije (OVE) in visoko učinkovito soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni porabi energije. 

Skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) dejavnost centra za podpore obsega naslednje naloge:


  upravljanje s sredstev iz 16. člena tega zakona,

  sklepanje pogodb o podporah in izplačevanje podpor,

  odkup električne energije po prvi alineji prvega odstavka 20. člena tega zakona po ceni,
         ki jo določi vlada,

  odkup električne energije od proizvajalcev iz 22. člena tega zakona,

  dodeljevanje naložbene pomoči za naprave za samooskrbo,

  prodaja odkupljene električne energije na trgu na dražbi ali z razpisom oziroma
        na energetski borzi,

  obravnava pobud in pridobivanje ponudb investitorjev ali promotorjev za sodelovanje
        Republike Slovenije v mehanizmih mednarodnega sodelovanja za doseganje deleža
        energije iz obnovljivih virov v skladu s IV. poglavjem tega zakona,

  zagotavljanje delovanja, tehničnega upravljanja in vzdrževanja registra potrdil o izvoru,

  izvajanje nalog kontaktne točke iz 51. člena tega zakona,

  izdajanje pravil za delovanje centra za podpore po javnem pooblastilu, za katera mora
        pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje vlade,

  pripravljanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov za področje
        energije iz obnovljivih virov v skladu z zakonom, ki ureja ureditev prostora.

 

Poleg  tega center za podpore pod blagovno znamko TRAJNOSTNA ENERGIJA  opravlja tudi dejavnosti povezane z informiranjem, ozaveščanjem ter usposabljanjem različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov. 

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte ali telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si