• engsl-SI
  • Iskalec

O centru za podpore

Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE). 

Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1 ) dejavnost centra za podpore obsega naslednje naloge:


  upravljanje s sredstvi prispevkov iz 377. člena tega zakona,

  sklepanje pogodb o podporah in izplačevanje podpor,

  odkup elektrike po prvi alineji šestega odstavka 372. člena tega zakona po ceni, ki jo               določi vlada,

  odkup elektrike od proizvajalcev iz štirinajstega in petnajstega odstavka 372. člena tega         zakona,

  izplačevanje finančnih podpor za tekoče poslovanje,

  prodaja odkupljene elektrike na trgu na dražbi ali z razpisom oziroma na energetski               borzi.

Poleg  tega center za podpore pod blagovno znamko TRAJNOSTNA ENERGIJA  opravlja tudi dejavnosti povezane z informiranjem, ozaveščanjem ter usposabljanjem različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov. 

    

  Kontakt

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si