• engsl-SI
  • Iskalec

Temeljni koraki pred vstopom v sistem podpor

POMEMBNO: Po zadnji spremembi, ki jo je prinesel Energetski zakon EZ-1 in je veljavna tudi v ZSROVE, se vstop v sistem vrši preko sistema razpisov (investitor kandidira s projektom ter ceno in predvideno proizvodnjo). Možno pa je na razpis prijavljati tako naprave, ki so šele v fazi načrtovanja, kot tudi take, ki bi bile že (novo) zgrajene ali obnovljene. V takem primeru je sicer investitor izpostavljen tveganju neuspeha na razpisu.

1. KORAK

Izbira primerne tehnologije in projekta. Izpolniti je potrebno zahteve gradbene, okoljske in druge zakonodaje, ki se tiče gradnje elektroenergetskih objektov. Več informacij.

Dobro  je vedeti: Podpore se namenjajo za proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki ne presegajo 10 MW nazivne električne moči, razen za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije, kjer je ta meja 50 MW, ter za proizvodne naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki ne presegajo 20 MW nazivne električne moči.

 

2. KORAK

S pristojnim elektrooperaterjem (to sta SODO d.o.o. za distribucijsko omrežje ali ELES d.o.o.  za prenosno omrežje) je potrebno urediti dostop do omrežja in fizično priključitev na omrežje. S tem se potrdi tehnična ustreznost naprave z vidika elektroenergetskega sistema.

3. KORAK

Investitor mora že pred priključitvijo na električno omrežje opraviti določene aktivnosti za prodajo elektrike. Praviloma se mora odločiti tudi za eno od možnosti prodaje - preko Eko pogodbe (v primeru, da bo upravičenec kot vrsto podpore izbral zagotovljeni odkup) ali tržno prodajo elektrike. 
 

V pomoč je center za podpore pripravil seznam ponudnikov odkupa  elektrike.

Dobro  je vedeti: Vlagatelji morajo biti pazljivi pri morebitnem sklepanju tržnih pogodb za prodajo elektrike, saj center za podpore ne more začeti izvajati zagotovljenega odkupa, dokler je tržna pogodba v veljavi. Pri novih napravah, ki še niso bile priključene na omrežje, se lahko investitor, ki namerava zaprositi za zagotovljeni odkup, odloči za Eko pogodbo.

 

4. KORAK

S strani Agencije za energijo je potrebno pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo, ki potrjuje, da je naprava skladna z zahtevami za OVE / SPTE proizvodnjo in da lahko prejema potrdila o izvoru.

Postopek za pridobitev deklaracije se ureja neposredno z Agencijo za energijo .

5. KORAK

Na podlagi deklaracije si lastnik proizvodne naprave pri Agenciji za energijo pridobi še odločbo o dodelitvi podpore, ki je pogoj za sklenitev pogodbe o zagotavljanju podpore s centrom za podpore. Predhodno investitor, ki je bil uspešen na razpisu, od Agencije za energijo pridobi tudi sklep o izbiri (na razpisu). Ta je temelj za izgradnjo naprave (naveden je tudi rok izvedbe, ki je skladno s 23. členom ZSROVE tri leta od vročitve sklepa oziroma do pet let za zahtevne objekte skladno z gradbenimi predpisi) ter pridobitev odločbe o dodelitvi podpore.

Dobro je vedeti: Postopek za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore (ustrezna izpolnitev in posredovanje zahtevane vloge) se ureja neposredno z Agencijo za energijo .