• engsl-SI
  • Iskalec

Priprava projekta

Na pripravo projekta vpliva zelo širok sklop zakonodaje oziroma predpisov (gradbeni in drugi okoljski predpisi, energetski predpisi …), ki se lahko pogosto spreminjajo oziroma posodabljajo, tudi zaradi vpliva sprememb v EU regulativi. Predvsem z vidika dovoljenj je potrebno upoštevati specifike posameznih virov.

Priprava projekta zajema tri glavne faze:

   odločanje o gradnji,

   potrebna dovoljenja ter

   postopek izgradnje in priključitve naprave na omrežje.

 

1. Odločanje o gradnji

   Pridobitev lokacijske informacije

   Pridobitev mnenja o možnosti priključitve v omrežje

   Analiza primernosti lokacije 

   Idejna zasnova, idejni projekt in študija izvedljivosti

   Energetsko dovoljenje

   Odločitev o gradnji

  

2. Potrebna dovoljenja

   Vloga in pridobitev projektnih pogojev v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
 
   Vloga in pridobitev soglasja h gradnji
 
   Gradbeno dovoljenje
 
   Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
 
   Soglasje distribucijskega podjetja k projektu
 
   Dokazilo o razpolaganju z zemljiščem
 
Področje gradnje objektov ureja Zakon o graditvi objektov. Nekatere enostavne naprave ob izpolnjevanju določenih zahtev ne potrebujejo gradbenega dovoljenja (na primer male sončne elektrarne na strehah objektov).
 
V primeru, ko je za investicijo obvezno izvesti presojo vplivov na okolje, je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. Dokumentacijo o presoji vpliva na okolje izdelujejo za to področje specializirane institucije. Okoljevarstveno soglasje izdaja Agencija za okolje, na podlagi predložene dokumentacije o presoji vplivov na okolje.
 
Za hidroelektrarne so pomembni tudi predpisi na področju rabe voda. Zakon o vodah predvideva pridobitev koncesije za energetsko izrabo vodotoka za rabo vode za proizvodnjo elektrike v primeru hidroelektrarne, ki bo priključena na javno elektrodistribucijsko omrežje.
 V primeru hidroelektrarne, ki ne bo neposredno priključena na javno električno omrežje je potrebno pridobiti vodno dovoljenje. Vsi potrebni obrazci in informacije so dostopni na spletni strani Agencije za okolje.
 
Za naprave, kjer prihaja do emisij snovi v zrak (npr. bioplinarne, SPTE naprave) so relevantni tudi predpisi s področja emisij. Tudi tu je ključna vloga Agencije za okolje.
 
Tudi sama podporna shema postavlja določene zahteve vezane na tehniko in tehnologijo za specifične vire – relevantni so predvsem členi 11 do 15 Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom.
 
 
3. Postopek izgradnje in priključitve naprave na omrežje
 
   Priprava dokumentacije za razpis in izbira izvajalca
 
   Strokovno usposabljanje za upravljanje energetskih naprav (odvisno od tipa naprav )
 
   Oddaja vloge in pridobitev soglasja za priključitev proizvodne naprave na                                  elektrodistribucijsko omrežje (SODO)
 
   Sklenitev pogodbe o priključitvi na omrežje (SODO)
 
   Izdelava projekta za izvedbo
 
   Gradnja proizvodne naprave in izgradnja priključka na električno omrežje
 
   Izdelava projekta izvedenih del in obratovalnih navodil
 
   Sklenitev pogodbe o nakupu in prodaji elektrike (tržna pogodba)  ali Eko pogodbe 
 
   Vložitev vloge in pregled izpolnitve pogojev za priključitev
 
   Sklenitev pogodbe o uporabi sistema 
 
   Tehnični / inšpekcijski pregled
 
   Pridobitev uporabnega dovoljenja (le za tiste proizvodne naprave, za katere je                          potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja)
 
   Priključitev na elektrodistribucijsko omrežje
 
Več informacij glede priključevanja najdete tudi na spletni strani SODO.