• engsl-SI
  • Iskalec

Izbira tehnologije oziroma vira

Glede vira obnovljivih virov energije so na področju Slovenije aktualni predvsem sončna, vetrna in hidro energija ter različne vrste bioplinov. Z vidika učinkovite rabe energije pa različne tehnologije soproizvodnje elektrike in toplote z visokim izkoristkom.

Sončna energija  
Sončna energija je naravna danost, ki dolgoročno predstavlja velik potencial za proizvodnjo elektrike. Fotovoltaika je proces pretvorbe sončne energije neposredno v elektriko. Proces pretvorbe je čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo, kot edini vir energije.

Hidro energija  
Hidroenergija je v Sloveniji najbolj razširjen vir izrabe OVE. Z različnimi vodnimi turbinami pretvarjamo energetski potencial vodotokov v mehansko energijo, ki se nato prek generatorjev pretvarja v elektriko. V slovenskem prostoru je tehnologija dobro razvita in poznana.

Vetrna energija  
Izkoriščanje energije vetra s pretvorbo v mehansko energijo za pogon mlinov na veter in različnih drugih naprav je že dolgo v uporabi. Danes se za izrabo energije vetra uporabljajo sodobne vetrne turbine z električnimi generatorji, ki proizvajajo elektriko.

Bioplini
Pridobivanje in prodaja energije iz bioplinskih proizvodnih naprav ponuja ekonomski temelj obdelave in recikliranja številnih kmetijskih ostankov in stranskih proizvodov, različnih bioloških odpadkov, organskih odpadnih voda iz industrije ter kanalizacijskih odplak na trajen in okolju prijazen način. Bioplin uporabljamo predvsem za proizvodnjo elektrike in toplote, lahko pa ga kot energent dovajamo v omrežje za oskrbo s plinom ali ga uporabljamo kot gorivo za vozila.


Dobro je vedeti: Pri izbiri najbolj primernih lokacij za postavitev proizvodnih naprav, ki izkoriščajo obnovljive vire, si lahko pomagate z raznimi aplikacijami. Več informacij