• engsl-SI
  • Iskalec

Potrdila o izvoru elektrike

Potrdilo o izvoru je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da je bila:

   v določenem časovnem obdobju

   v določeni proizvodni napravi

   proizvedena določena količina elektrike

   iz določenega, navadno obnovljivega, vira energije oziroma proizvedena na določen              način (npr. v soproizvodnji z visokim izkoristkom).

Glavna značilnost potrdil je, da omogočajo pregledno sledenje in dokazovanje porekla lektrike ter posledično večja preglednost na trgu (npr. preprečevanje morebitne večkratne prodaje okoljske vrednosti elektrike, ki izhaja iz tega porekla).

Namen uvedbe potrdil o izvoru je olajšati trgovanje z elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji, in izboljšati preglednost na trgu z elektriko.

V sodelovanju z Agencijo za energijo je Borzen vzpostavil Register potrdil o izvoru, ki je nadgradnja centralne podatkovne baze potrdil o izvoru. Borzen ima vlogo skrbnika aplikacije, medtem ko je izdajatelj potrdil o izvoru Agencija za energijo.

Za naprave, ki vstopajo v podporno shemo preko razpisa, Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom v 28 členu določa, da:

   S sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju podpore v obliki zagotovljenega odkupa                          proizvajalec elektrike pooblasti izdajatelja potrdil o izvoru (Agencija za energijo), da                izda vsa prejemnikova potrdila o izvoru za odkupljeno elektriko in jih prenese na                    center za podpore.

   Proizvajalcu elektrike, ki sklene pogodbo o zagotavljanju podpore v obliki obratovalne            podpore, pripadajo vsa potrdila o izvoru. Potrdila o izvoru na zahtevo prenaša na                    dobavitelja, ki mu prodaja elektriko.

 

    

  Kontakt

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si