• engsl-SI
  • Iskalec

Olajšave - znižanje prispevka za OVE in SPTE

Skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21 in 84/22) so nekateri končni odjemalci elektrike, ki so sicer zavezanci za plačilo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, upravičeni do znižanega prispevka.  

Gre za tiste končne odjemalce elektrike, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (skladno s 3., 4., ali 6. odstavkom 6. člena Uredbe): 

   povprečni letni odjem elektrike končnega odjemalca v zadnjih treh letih na odjemnem          mestu, za katerega se določa prispevek, presega 1 GWh;

   da ne gre za družbo v težavah, kot je določena v zakonu, ki ureja pomoč za reševanje            in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;

   da nima neizterjanega ali neporavnanega dolga na podlagi sklepa Evropske Komisije o          razglasitvi prejete pomoči za nezakonito ali nezdružljivo z notranjim trgom.

Odjemna mesta upravičencev, ki izpolnjuje zgornje pogoje, se lahko uvrstijo na seznam odjemnih mest, upravičenih do znižanja, če so poleg tega tudi: 

   po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 1 Uredbe,                  povprečna elektro intenzivnost zadnjih treh let pa presega 5 %.  

   po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 2 Uredbe,                  imajo najmanj 4-odstotno intenzivnost trgovine z državami zunaj EU ter v zadnjih treh            letih njihova povprečna elektro intenzivnost presega 20 %;

   po glavni dejavnosti razvrščeni v eno od dejavnosti, navedenih v Prilogi 1 Uredbe,                  povprečna elektro intenzivnost zadnjih treh let pa presega 20 %. 

Ob temu je pomembno poudariti, da imajo upravičenci, ki izpolnjuje pogoje iz 6. odstavka 6. člena Uredbe, možnost izbrati prvo vrsto olajšave (6. člen, 3. odstavek (Priloga 1, povprečna elektrointenzivnost > 5%)  ali tretjo vrsto olajšave (6. člen, 6. odstavek (Priloga 1, povprečna elektrointenzivnost > 20%). Pri prvi možnosti se prispevek določi glede na tabelo iz 5. odstavka 6. člena uredbe, med tem ko je ob izbrani tretji možnosti skupni letni znesek prispevka fiksen, in se ga upravičencu določi v višini 4,0 % povprečne bruto dodane vrednosti zadnjih treh let. Upravičenec mora sam preveriti katera možnost je zanj bolj ugodna in na podlagi tega izbrati ustrezno vrsto olajšave. Upravičenec lahko tekom leta spremeni vrsto olajšave, s tem da se nova višina prispevka upošteva od naslednjega meseca, če je bila vloga oddana do 10. tega meseca.

 

Dobro je vedeti: Vsi upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za znižan prispevek, lahko preko našega spletnega mesta (http://olajsave.borzen.si) elektronsko izpolnijo vlogo za znižanje prispevka. Na spletnem mestu je skladno z Uredbo objavljen tudi seznam upravičencev do olajšav.

 

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si