• engsl-SI
 • Iskalec

Dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote

Dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote

Temelječ na:

je bila sprejeta Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov na podlagi katere bo Borzenov center za podpore dodeljeval nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote.

Trenutno oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev še ni mogoča. V pripravi je javni poziv, ki bo v Uradnem listu RS in na tej spletni strani predvidoma objavljen v mesecu septembru.

 

ZA KAJ BO MOGOČE PRIDOBITI NEPOVRATNA SREDSTVA

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in inštalirano moč proizvodne naprave, se bo dodeljevala pomoč za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave, ne pa tudi za nakup rabljene, obnovljene, pilotne in prototipne proizvodne naprave, in sicer za:

 • proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije, geotermalne energije in vodne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 6 MW, če je proizvodna naprava v 100 % lasti malih ali srednjih podjetij ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba (skupnost OVE);
 • proizvodnjo električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 18 MW, če je proizvodna naprava v 100 % lasti mikro in malih podjetij ali skupnosti OVE;
 • soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak;
 • proizvodnjo toplote iz lesne biomase, energije okolice, sončne in geotermalne energije, vključno s toplotnimi črpalkami.

V okviru navedenih projektov je lahko vključeno tudi shranjevanje električne ali toplotne energije.

 

KDO SO UPRAVIČENCI

Upravičenci za dodelitev pomoči so:

 • pravne osebe,
 • zadruge,
 • fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost in
 • samoupravne lokalne skupnosti.

 

DODELJEVANJE POMOČI

 • Pomoč se bo dodelila za projekte, za katera so se dela začela 9. marca 2023 in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali bila priključena na omrežje do 24. junija 2023. Proizvodna naprava je lahko začela obratovati ali je bila priključena na omrežje takoj po 24. juniju 2023.
 • Intenzivnost pomoči za navedene projekte je omejena na do 45 % skupnih stroškov projekta, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem ter na 25 milijonov eurov pomoči posameznemu podjetju na projekt.
 • Največja višina pomoči, izražena v EUR/kW inštalirane moči proizvodne naprave in v EUR/kW ali v EUR/kWh inštalirane moči ali kapacitete hranilnika energije, ki ne presega zgoraj navedene intenzivnosti pomoči, bo na podlagi referenčnih skupnih stroškov projekta za posamezne tehnologije proizvodnih naprav in hranilnikov energije ter za skupnostne proizvodne naprave in za proizvodne naprave, za katere veljajo zahteve, opredeljene v kulturnovarstvenih pogojih ali kulturnovarstvenem soglasju v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, glede na rezultate predhodnih pozivov in stanje na trgu, določena v javnem pozivu.
 • Pomoč se bo dodeljevala glede na čas elektronske oddaje vloge.  

POMEMBNO: Podrobnejše tehnične zahteve glede proizvodnih naprav in z njimi povezanega shranjevanja električne ali toplotne energije ter druge podrobnosti glede dodeljevanja pomoči, pogojev, izpolnjevanja vloge ipd. bodo opredeljene v javnem pozivu.

Vse dodatne informacije bodo sproti objavljene na tej spletni strani.