• engsl-SI
  • Iskalec

Informacije o napovedovanju OVE

Sledeč globalnimi okoljskim prizadevanjem je tudi Slovenija v zadnjih letih doživela precejšen razmah proizvodnje iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote in elektrike. 

Proizvodnja obnovljivih virov energije ima specifične lastnosti

Proizvodnja naprav, ki izkoriščajo energijo sonca, vetra in vode, je močno odvisna od zunanjih vremenskih dejavnikov. Tako se na primer sončno obsevanje, količina padavin in razmere na vodotokih ter smer in intenzivnost vetra lahko krepko spremenijo v zelo kratkem obdobju. Temu seveda sledi proizvodnja iz omenjenih virov, s tem pa količina energije, ki je oddana v elektroenergetsko omrežje.

 

Nekaj pomembnih dejstev

   Zaradi svojih značilnosti in hitrega porasta ima proizvodnja iz obnovljivih virov energije          vse pomembnejši vpliv na elektroenergetski sistem ter energetski trg kot celoto.

   Spreminja se celotna paradigma delovanja elektroenergetskega sistema:

         ... saj imajo vse večji pomen razpršeni viri manjših moči

         ... ker so njihovi lastniki pretežno majhna podjetja ali posamezniki in ne velike                         energetske družbe

         ... saj proizvodnja ni več vodljiva, temveč jo je potrebno (podobno kot odjem)                           napovedovati.

   Pri omejevanju negotovosti in tveganj, pridobiva natančnost napovedovanja                            proizvodnje iz razpršenih virov vse večji pomen. Natančnost pri napovedovanju                      proizvodnje namreč prinaša ključno informacijo tržnim akterjem, ki se lahko                            ustrezneje, učinkoviteje in ceneje prilagodijo na pričakovana nihanja v proizvodnji in              posledične spremembe na trgu.

Več informacij na temo napovedovanja proizvodnje razpršenih virov energije je dostopnih v publikaciji Napovedovanje proizvodnje razpršenih virov energije.

    

  Kontakt (zgolj preko e-pošte in telefona)

   01 /620 7655                                                                                                               cp@borzen.si