• engsl-SI
  • Iskalec

Zakonodaja

Zakoni in predpisi

  Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21)

  Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE)

  Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) (Uradni list RS, št. 172/21)

  Pravila za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16)

  Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22)     

  Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20)

Seznam nedavno sprejetih pravnih aktov s področja energetike, si lahko ogledate tu.
 

Uredbe

  Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 26/22)

  Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12, 17/14 - EZ-1 in 74/16)

  Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10, 17/14 - EZ-1 in 74/16)

  Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 182/20 in 121/21 – ZSROVE)

  Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore (Uradni list RS, št. 21/09, 33/10, 45/12, 17/14 - EZ-1 in 121/21 – ZSROVE)

  Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe biomase (Uradni list RS, št. 37/09, 17/14 - EZ-1 in 158/20 – ZURE)

  Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21 – ZSROVE)

  Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko (Uradni list RS, št. 39/15 in 121/21 – ZSROVE)

  Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 194/21)

  Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/2020 in 121/21 – ZSROVE)

  Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE)

  Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20, 121/21-ZSROVE ) (star sistem)

  Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22) (nov sistem)

  Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16, 46/18 in 121/21 – ZSROVE)

 

Akti in sklepi

  Odredba o obvezni uporabi Spletnega portala centra za podpore za udeležence podporne sheme centra za podpore

  Sklep o ustanovitvi Eko skupine

  Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 56/15 in 121/21 – ZSROVE)

  Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 204/20)

  Sklep o oceni nezadostnih finančnih sredstev podporne sheme za proizvodnjo v letu 2012

  Sklep o zamejitvi izplačil na dovoljena odstopanja za proizvodnjo v letu 2013

  Sklep o zamejitvi izplačil na dovoljena odstopanja za proizvodnjo v letu 2014

 

Navodila

  Navodila za oddajo prijave in letno poročanje upravičencev do znižanega prispevka