• engsl-SI
  • Iskalec

Zakonodaja

Zakoni in predpisi

  Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21)

  Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo in 65/20)

  Pravila za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16)

  Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO) (Uradni list RS, št. 41/11 in 17/14 - EZ-1)     

  Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20)

Seznam nedavno sprejetih pravnih aktov s področja energetike, si lahko ogledate tu.
 

Uredbe

  Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16  in 74/20)

  Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12 in 17/14 - EZ-1)

  Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 - EZ-1)

  Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 182/20)

  Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore (Uradni list RS, št. 21/09, 33/10, 45/12 in 17/14 - EZ-1)

  Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe biomase (Uradni list RS, št. 37/09 in 17/14 - EZ-1)

  Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15)

  Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko (Uradni list RS, št. 39/15 in 17/14 - EZ-1)

  Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 46/19)

  Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/2020)

  Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14)

  Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20, 121/21-ZSROVE )

  Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18)

 

Akti in sklepi

  Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 56/15)

  Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 204/20)

  Sklep o oceni nezadostnih finančnih sredstev podporne sheme za proizvodnjo v letu 2012

  Sklep o zamejitvi izplačil na dovoljena odstopanja za proizvodnjo v letu 2013

  Sklep o zamejitvi izplačil na dovoljena odstopanja za proizvodnjo v letu 2014

 

Navodila

  Navodila za oddajo prijave in letno poročanje upravičencev do znižanega prispevka