• engsl-SI
  • Iskalec

​Pogosta vprašanja in odgovori

→ O sistemu podpor
→ Obračun in finančna poravnava dejavnosti Centra za podpore
→ Spremembe med izvajanjem pogodbe o zagotavljanju podpore
→ Menjava vrste podpore
→ Varstvo osebnih podatkov

 

O sistemu podpor

Pridobil sem »odločbo o dodelitvi deklaracije«. Ali je to odločba, ki mi omogoča prejemanje podpore?
Ne. Agencija za energijo vam tudi deklaracijo za proizvodno napravo izda kot »odločbo«. Po njeni pravnomočnosti pa naknadno dobite tudi samo listino, pravo »deklaracijo«. Za vstop v nov sistem podpor je potrebno pridobiti »odločbo o dodelitvi podpore«, za kar se vloži ločena vloga pri Agenciji za energijo.

Kolikšna bo višina podpore?
Višina podpore se določi v pogodbi, ki jo pripravi Center za podpore na podlagi podatkov iz odločbe o dodelitvi podpore. V odločbi Agencija za energijo navede razred elektrarne ter tudi morebitne dodatke in odbitke. Splošne veljavne višine podpor, brez dodatkov ali odbitkov (npr. zaradi subvencij), skupaj z dodatnimi pojasnili dobite na tej povezavi.

Koliko in katere pogodbe moram skleniti oziroma lahko sklenem?
Če prejemate podporo kot »zagotovljeni odkup«, potem Center za podpore tudi prevzema vašo električno energijo in ne smete imeti sklenjenih oziroma sklepati ločenih, dodatnih pogodb za prodajo elektrike. Če je bila taka pogodba sklenjena predhodno, mora biti pred vstopov v sistem prekinjena (z zadnjim dnem meseca pred mesecem začetka zagotavljanja podpore kot zagotovljeni odkup po pogodbi s Centrom za podpore). Če prejemate podporo kot »obratovalno podporo« potem ločeno, prosto sklepate tržne pogodbe samostojno na trgu. Trajanje te pogodbe je odvisno od dogovora med vami in izbranim dobaviteljem (seznam ponudnikov odkupa). Vendar tudi za te pogodbe velja, da je lahko hkrati sklenjena oziroma veljavna le ena. Pred priklopom na omrežje mora imeti skladno z veljavnimi predpisi vsaka elektrarna sklenjeno (odprto) pogodbo o prodaji elektrike, saj ta opredeljuje, kdo prevzema elektriko in kdo jo (lahko) plača. Če ste se odločili za zagotovljeni odkup in imate oziroma gradite novo elektrarno, ki še ni bila priključena na omrežje, se lahko odločite za možnost neposrednega vstopa v Eko skupino Centra za podpore na podlagi posebne pogodbe (EKO pogodba) še pred odločbo in prodajo po referenčni tržni ceni.

Katere pogoje glede svojega pravnega in davčnega statusa moram izpolnjevati, da lahko prejemam podporo?
Ustrezno registracijo dejavnosti v Poslovnem register Slovenije in ureditev davčnega statusa glede na veljavno zakonodajo.

Kje lahko dobim spisek vseh relevantnih predpisov?
Povezavo na tekste s podporno shemo neposredno povezanih zakonov, uredb in drugih predpisov dobite na podstrani »Dokumenti in povezave«.

Kakšne so moje obveznosti glede potrdil o izvoru?
Agenciji za energijo morate poslati izpolnjeno vlogo (pooblastilo) za prenos potrdil o izvoru na Center za podpore (Vloga za odprtje računa proizvajalca – enostaven postopek). Ostalo uredita Agencija za energijo in Center za podpore sama. Pri sklepanju tržnih pogodb za prodajo elektrike morajo biti proizvajalci, ki prejemajo podporo kot »premijo«, pozorni, da ne vsebujejo določil o prenosu potrdil o izvoru.

Kje lahko dobim vzorce pogodb o zagotavljanju podpore?
Vzorci pogodb so priloge k Pravilom za delovanje Centra za podpore, ki jih dobite tu: ZO-OVE, ZO-SPTE, OP-OVE, OP-SPTE. Svetujemo vam, da pozorno preberete tudi sama Pravila za delovanje Centra za podpore, saj se s pogodbo zavežete k njihovemu spoštovanju.

Ali lahko prejemam podporo pred prejemom odločbe o dodelitvi podpore?
Ne. Podlaga za prejem podpore je sklenitev pogodbe, ki je vezana na dokončno odločbo o dodelitvi podpore.

Kaj se zgodi po poteku obdobja podpore?
Proizvajalci električne energije iz mikro soproizvodnje in male soproizvodnje ter proizvajalci z napravami za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, katerih nazivna električna moč ne presega 1MW, ki prejemajo potrdila o izvoru, vendar zaradi starosti proizvodnih naprav ne prejemajo več podpor, imajo možnost (in pravico) zahtevati od Centra za podpore, da od njih odkupuje električno energijo (več o tem - glej Stara naprava).

Sklenil sem EKO pogodbo. Ali bom moral še enkrat poslati vlogo za pridobitev pogodbe po prejemu odločbe o dodelitvi podpore?
Ne. Center za podpore bo po izdaji odločbe pripravil pogodbo na podlagi podatkov iz vloge za Eko pogodbo. V primeru, da bi bila pogodba sklenjena v naslednjem koledarskem letu, se posredujejo le nove načrtovane količine proizvodnje. Če pride do sprememb, se po potrebi posredujejo le dokumenti, ki dokazujejo novo stanje.

Ali je res možna »fiksna cena« za določene naprave?
Da. Tipi elektrarn, ki imajo vse stroške opredeljene kot nespremenljive (npr. sončne, hidro, vetrne) imajo v primeru odločitve za zagotovljeni odkup znano fiksno ceno za celotno trajanje podpore. Če izberejo obratovalno podporo pa je višina podpore odvisna le od referenčne tržne cene elektrike, ki jo določi Agencija za energijo.

Ali se res za vse sončne elektrarne podpore vsako leto zmanjšajo za nekaj odstotkov?
Ne. Sicer je bilo že v osnovni metodologiji, kasneje pa tudi z spremembami Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, določeno, da se referenčni stroški za sončne elektrarne postopoma znižujejo (najprej na letni, potem polletni, sedaj na mesečni ravni). vendar se z vstopom v sistem podpor le-ti fiksirajo in se za konkretno elektrarno ne spremenijo več.

Kako se določi višina podpore, če čez nekaj let menjam vrsto podpore?
Bistveni so referenčni stroški, katerih nespremenljivi del se po vstopu v sistem fiksira in ne spreminja več. Na primer: mikro sončna elektrarna, zgrajena v 2009, se odloči za zagotovljeni odkup (višina 415,46 EUR/MWh); čez nekaj let spremeni podporo v obratovalno podporo in nato čez nekaj let spet na zagotovljeni odkup, kjer je višina podpore ponovno 415,46 EUR/MWh, saj so njeni referenčni stroški z vstopov v sistem fiksirani in v celoti opredeljeni kot nespremenljivi.

Ali se res druge prejete subvencije, nepovratna sredstva odštejejo od podpore?
Da. Tako uredba za OVE kot uredba za SPTE določata, da se mora kakršna koli pomoč, ki se lahko šteje za subvencijo, navesti v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore ter se odbije skladno z izračunom, ki ga opravi Agencija za energijo in zmanjšanje referenčnih stroškov v EUR/MWh navede v sami odločbi.

Načrtujem izgradnjo elektrarne na OVE in SPTE, vendar ne ustreza nobenemu tipu, ki je naveden v relevantnih uredbah, oziroma je navedena, vendar točni referenčni stroški niso podani, pač pa piše, da se »stroški določijo za vsak primer posebej«. Ali lahko vseeno prejmem podporo in kolikšno?
Da. Uredba omogoča t.i. »individualno obravnavo«. Za take naprave Agencija za energijo na podlagi vloge in predloženih dokazil izračuna referenčne stroške individualno za konkretni primer. V uredbah za OVE in SPTE pa so določene tudi nekatere omejitve glede najvišje višine podpore ter letne kvote takih naprav.

Kaj pomeni ločitev SPTE enot na tiste, ki obratujejo do 4000 polnih obratovalnih ur in tiste, ki obratujejo več?
Letne obratovalne ure se izračunajo kot kvocient letne proizvodnje energije ter nazivne moči. Naprave SPTE, ki obratujejo do 4000 ur (npr. vezava na kurilno sezono), imajo višje podpore, vendar lahko podporo prejemajo le do proizvodnje 4000 ur. Za proizvodnjo nad to mejo, se podpora ne izplačuje. Naprava se za en ali drugi tip opredeli v vlogi za odločbo o dodelitvi podpore.

Katera količina električne energije je relevantna za podpore – bruto, neto ali oddana v omrežje sistemskega operaterja?
Pri obratovalni podpori je relevantna neto proizvedena električna energija, to je bruto električne energija zmanjšana za lastno rabo proizvodne naprave. Pri zagotovljenem odkupu pa je relevantna neto proizvedena električna energija, ki je oddana v omrežje sistemskega operaterja.

Kakšne so obveznosti proizvajalca, ki je vključen v shemo, glede sodelovanja s Centrom za podpore?
Enkrat letno je potrebno skleniti aneks, pri čemer se določijo tudi načrtovane količine proizvodnje za naslednje leto. Aneks pripravi in vam ga pošlje Center za podpore. Od večjih proizvajalcev, ki so vključeni v Eko bilančno skupino Centra za podpore (»zagotovljeni odkup«), Center za podpore zahteva posredovanje podrobnejših načrtov proizvodnje ter redno obveščaje o načrtovanih remontih ter obveščanje ob izpadih. Proizvajalci seveda mesečno pošiljajo tudi račune za izplačilo podpore. Podrobnejši podatki o obveznostih so v samih pogodbah o zagotavljanju podpore ter v Pravilih za delovanje Centra za podpore.

Ali lahko elektrarna, ki je mlajša od 15 let (OVE) oz. 10 let (SPTE) vstopi v nov sistem podpor?
Če je vaša elektrarna začela obratovati pred manj kot 15 leti (obnovljivi viri) oziroma 10 leti (SPTE), potem lahko prestopi v sistem podpor. Pri Agenciji za energijo morate tako poleg vloge za deklaracijo in pooblastila za potrdila o izvoru vložiti tudi Vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije (OVE) oziroma Vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za električno energijo, proizvedeno v proizvodni napravi SPTE. Obrazce na spletni strani Agencije za energijo.

Elektrarna je starejša od 15 let (OVE) oziroma 10 let (SPTE). Ali lahko vseeno vstopi v sistem podpor?
Da. Vendar le v primeru obnove elektrarne, ki je izvedena po zahtevah podporne sheme. (več o tem - glej 9. člen) 

Imam majhno sončno elektrarno, ki je vključena v podporno shemo. Razmišljam o priklopu po določilih Uredbe za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov (Ur.l.RS št. 97/2015). Ali lahko sklenem pogodbo o samooskrbi, hkrati pa imam sklenjeno pogodbo s Centrom za podpore?
Ne. V kolikor je bila vaša naprava vključena v podporno shemo OVE+SPTE, vključitev v model samooskrbe žal ni mogoča, tudi v primeru, da izstopite iz sistema podpor.

 


Obračun in finančna poravnava dejavnosti Centra za podpore

Moj račun je bil zavrnjen. Zakaj?
Center za podpore preverja, ali je račun izdan skladno z zakonodajo (z zakonom določeni obvezni podatki na računih), pravilnost navedenih podatkov (npr. višina podpore, zaporedna številka računa, pravilnost zaračunanih zneskov) ter skladnost količin s tistimi, ki jih sporoči Agencija za energijo in / ali sistemski operater omrežja. V primeru odstopanj oz. ugotovljenih nepravilnosti se račun lahko zavrne. V dopisu o zavrnitvi so navedeni tudi razlogi za zavrnitev.

Ali lahko izdajam račune za drugačno obdobje kot mesečno?
Da. Na podlagi pisnega dogovora med upravičencem in Centrom za podpore je možno tudi izdajanje računov na tri mesece, vendar znotraj istega koledarskega leta. Upravičenec izda npr. račun aprila za obdobje januar – marec. Upravičenec uporablja ali mesečni ali pa trimesečni način obračuna. Skladno s Pravili o delovanju Centra za podpore in pogodbo ima Center za podpore pravico nepravočasno prejete in nepravilne račune zavrniti.

Ali naj obračunam davek na dodano vrednost?
Davek na dodano vrednost obračunavajo le davčni zavezanci, ki so identificirani za DDV namene. V kolikor imate veljavno odločbo od FURS-a o vstopu v sistem DDV, ste dolžni obračunavati davek na dodano vrednost na izdanih računih, glede na določila v izdani odločbi. 


Kaj se zgodi glede računov, če prodam ali kupim elektrarno, ki je vključena v sistem podpor ali če se spremeni oziroma preoblikuje podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore?
Obveznosti in postopek pri menjavi lastništva je podrobneje na tej povezavi. S stališča izdaje računov je pomembno upoštevati dejstvo, da bo Centar za podpore sledil določilom iz odločbe o odvzemu podpore staremu ter odločbe o dodelitvi podpore novemu lastniku. Posamezni subjekt lahko izda račun za podporo za obdobje, ki bo skladno z datumi odvzema in dodelitve podpore iz omenjenih odločb. Pri tem bodite pozorni, saj lahko glede na dosedanjo prakso pride do obdobja, v katerem ni nihče upravičen do prejemanje podpore, saj je bila staremu lastniku podpora odvzeta, novi pa podpore še ni pridobil.
V primeru, da nameravate ob menjavi lastništva proizvodne naprave tudi prenehati dejavnost, vam svetujemo, da z izbrisom iz Poslovnega registra RS počakate, vsaj dokler vam ni vročena Odločba o odvzemu podpore s strani Agencije za energijo oziroma še bolje, do zaključenega procesa menjave. Namreč poslovni subjekt po izbrisu iz poslovnega registra ne more več izstavljati računov (za obdobje po izbrisu), zato ne zapirajte dejavnosti prehitro. Če se, na primer, 18. 3. izbrišete iz poslovnega registra, potem ne morete izdati računa za celotno proizvodnjo v mesecu marcu.

Tekom meseca je bila izvedena menjava števca. Ali moram izdati račun v dveh delih?
Ne. Račun za proizvodnjo ni potrebno izdati v dveh delih, ker zamenjava števca ne vpliva na način izdajanja računov za podporo.

12. 1.2016 sem postal zavezanec za DDV. Ali lahko obračunam DDV na računu za proizvodnjo v decembru 2015 in kako naj izdam račun?
Na računu za podporo za proizvodnjo v mesecu decembru 2015 ne smete obračunati davka na dodano vrednost. Račun za podporo za dobavo v mesecu januarju boste izdali v dveh delih in sicer, na računu za proizvodnjo od 1.1. 2016 do 11.1.2016 ne boste obračunali DDV, od 12.1. do 13.1.2016 pa ste dolžni obračunati DDV.


Spremembe med izvajanjem pogodbe o zagotavljanju podpore

Kaj se zgodi, če prodam ali kupim elektrarno, ki je vključena v sistem podpor?
Upravičenec je v primeru spremembe lastništva (ali upravljanja proizvodne naprave) dolžan Center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in hkrati pri Agenciji za energijo vložiti zahtevo za spremembo odločbe o dodelitvi podpore v delu, ki se nanaša na upravičenca. Postopek menjave lastništva je podrobneje opisan na tej povezavi.

Pri tem velja opozoriti, da Agencija za energijo v primerih menjav lastništev izda dve odločbi, odločbo o odvzemu podpore staremu lastniku in odločbo o dodelitvi podpore novemu lastniku. Kot posledica pride do obdobja, ko je predhodnemu lastniku podpora že odvzeta, novi pa še vedno čaka na odločbo o dodelitvi podpore. V tem obdobju noben lastnik, ne star ne nov, ni upravičen do podpore. Poleg tega vsem starim lastnikom, ki ob menjavah nameravajo tudi prenehati z dejavnostjo, svetujemo, da z izbrisom iz poslovnega registra RS počakajo vsaj dokler jim ni vročena Odločba o odvzemu podpore oziroma še bolje, do zaključenega procesa menjave. Izdaja računov je namreč mogoča le za obdobje, v katerem je dejavnost poslovnega subjekta ustrezno registrirana (več o tem).

Kaj se zgodi, če se spremeni oziroma preoblikuje podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore?
V primeru univerzalnega pravnega nasledstva (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o.) navadno Agencija za energijo ne izda novih odločb ter do sprememb v pogodbah ne pride. Posodobijo se le podatki v evidencah ter v prvem aneksu, ki sledi spremembi. V kolikor Agencija za energijo kljub temu, da gre za univerzalno pravno nasledstvo izda novo odločbo, mora Center za podpore skleniti novo pogodbo saj tako izrecno določa Energetski zakon (EZ-1).

Kaj se zgodi v primeru, da se spremeni kateri bistveni element pogodbe (številka merilnega mesta, tip vezave, ipd.)?
Če se prejemniku podpore spremeni kateri drugi bistveni element pogodbe, npr. številka merilnega mesta kot posledica spremembe vezave ipd., je potrebna nova odločba Agencija za energijo. Sprememba lahko začne učinkovati šele z mesecem, ki sledi mesecu dokončnosti (vročitve) nove odločbe.

Na kaj je potrebno biti pozoren pri prehodu na interno vezavo (t.i. »PX3« vezave)?
V primeru prehoda na interno vezavo (t.i. »PX3« vezavo) je potrebna posebna pozornost v primeru, da ima naprava izbrano podporo kot zagotovljeni odkup. V takem primeru je smiselno predhodno izvesti menjavo na obratovalno podporo, saj pri zagotovljenem odkupu Center za podpore lahko plača le bilančno priznane količine (t.j. količine oddane v javno omrežje).

Ali lahko spremenim vrsto podpore (»zagotovljeni odkup«, »obratovalna podpora«) med izvajanjem pogodbe?
Da, vendar le po določenem času. Relevantna Uredba določa, da »prejemnik podpore lahko zahteva spremembo odločbe v delu, ki določa način prejemanja podpor, najprej po dveh (2) letih, nadaljnje spremembe pa vsaka tri (3) leta prejemanja podpore. Pri spremembi načina podpore mora prejemnik podpore ravnati v skladu s pravili za delovanje centra za podpore«. Menjava vrste podpore je urejena v Pravilh za delovanje Centra za podpore.

Menjava vrste podpore

Ali lahko zamenjam vrsto podpore s 1.1. naslednjega leta, če pridobim odločbo o spremembi vrste podpore v oktobru, novembru ali decembru?
NE; to ni mogoče – razlaga je v spodnjih točkah.
 
Kdaj lahko zamenjam vrsto podpore?
Vrsto podpore lahko upravičenec zamenja najprej po 2 letih izvajanja podpore na  podlagi  pogodbe o zagotavljanju podpore in potem na vsake tri leta.
 
Kako poteka menjava vrste podpore?
Ko je upravičenec odločen, da hoče zamenjati vrsto podpore na Agenciji za energijo odda vlogo za zamenjavo vrste podpore; Agencija pa na podlagi vloge izda odločbo o spremembi vrste podpore. Najbolj bistven podatek je datum dokončnosti odločbe o prejemanju podpore (datum, ko upravičenec prevzame odločbo o spremembi vrste podpore):
a. Če je odločba o spremembi vrste podpore bila dokončna v mesecu septembru ali prej tistega leta, bo upravičenec spremembo vrste podpore uveljavljal od 1.1. leta x+1 (torej, če je odločba dokončna v septembru 2016 – menjava vrste podpore učinkuje s 1.1.2017) naslednjega leta; prav tako od tega datuma pa velja tudi nova pogodba o zagotavljanju podpore, ki jo pripravi Center za podpore (v primeru, da poteka sprememba vrste podpore iz zagotovljenega odkupa na obratovalno podporo, mora upravičenec poskrbeti, da do 10.12. tega leta poskrbi za sklenitev tržne pogodbe za odkup elektrike z enim od trgovcev).
b. Če je odločba o spremembi vrste podpore bila dokončna v mesecu oktobru, novembru ali decembru leta x, bo upravičenec menjavo vrste podpore uveljavljal šele s 1.1. leta x+2 (torej, če je odločba dokončna v oktobru, novembru ali decembru 2016 – menjava vrste podpore učinkuje s 1.1.2018); prav tako od tega datuma pa velja tudi nova pogodba o zagotavljanju podpore, ki jo pripravi Center za podpore (v primeru, da poteka sprememba vrste podpore iz zagotovljenega odkupa na obratovalno podporo, mora upravičenec poskrbeti, da do 10.12. tega leta poskrbi za sklenitev tržne pogodbe za odkup elektrike z enim od trgovcev).
 
Kaj storiti, če sem želel zamenjati vrsto podpore, a sem zamudil septembrski rok?  
Vsem upravičencem, ki so zamudili septembrski rok dokončnosti odločbe ob menjavi vrste podpore, svetujemo, da pregledajo trenutno tržne razmere in kontaktirajo različne tržne subjekte in si za naslednje leto poskušajo izposlovati najboljše možne pogoje.

 

Kako je v družbi Borzen, d.o.o. poskrbljeno za varstvo osebnih podatkov?


V naši družbi se zavedamo občutljivosti osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost vseh posameznikov, s katerimi sodelujemo. V tem duhu smo sprejeli Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, kjer urejamo pravila, načela, varnostne ukrepi In postopke obdelave osebnih podatkov posameznikov v zvezi z delovanjem naše družbe. Prav tako imamo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov  - Janko Recer (jani.recer@borzen.si), ki je na voljo za kakršna koli vprašanja iz tega področja.  

 

Postavi vprašanje

Pošljite nam elektronsko sporočilo in z veseljem bomo odgovorili.