• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Izdana Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

Vlada RS je na 104. redni seji izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 184/2021.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) določa, da se sredstva za izvajanje programov podpor zagotavljajo s prispevkom za zagotavljanje podpor električni energiji iz obnovljivih virov (OVE) in soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), ki ga morajo plačevati poleg končnih porabnikov električne energije tudi končni odjemalci zemeljskega plina, drugih tekočih in trdih fosilnih goriv ter daljinske toplote.

ZSROVE določa nove dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati energetsko intenzivna podjetja, da so lahko upravičena do znižanega prispevka za spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Energetsko intenzivna podjetja so upravičena do znižanja prispevka iz 16. člena ZSROVE pod pogoji, da:

  • izvajajo ukrepe iz energetskega pregleda na podlagi zakona, ki ureja učinkovito rabo energije;
  • izvajajo sistem upravljanja z energijo v skladu s standardom SIST EN ISO 50001 ali sistem upravljanja z okoljem v skladu s standardom SIST EN ISO 14001 ter je izveden minimalni pregled v skladu s Prilogo A, točko A.3 standarda SIST ISO 50002, ki se izvede vsaka štiri leta; ali
  • proizvajajo energijo iz obnovljivih virov energije.

Za temeljito prenovo podporne sheme za spodbujanje obnovljive energije po ZSROVE, ki jo bo treba priglasiti Evropski komisiji, se bo izvajala dosedanja shema. Sprememba po ZSROVE, ki začne delovati za elektro intenzivna podjetja že v naslednjem letu, ko bodo upravičeni do znižanja prispevka, pa zahteva sprejetje nove Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Ocenjeno je, da se število odjemalcev, ki so upravičeni do olajšave, ne bo bistveno spremenilo. Gre za energetsko intenzivne odjemalce električne energije, od katerih večina že izvaja ukrepe, ki so kot dodatni pogoj zapisani v ZSROVE. Odjemalcem je v interesu, da izvedejo energetski pregled in določijo ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti, saj lahko tako znižajo svoje stroške za energijo.

Vir: MZI

Post a Comment