• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Objava razpisa za direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., na podlagi četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah in 22. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., objavlja razpis za

DIREKTORJA
družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.


Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje iz Akta o ustanovitvi:

  • najmanj univerzitetna izobrazba,
  • najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju vodenja in
  • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

K prijavi z življenjepisom in navedbami o izpolnjevanju pogojev mora kandidat priložiti:

  • dokazilo o ustrezni izobrazbi,
  • dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah,
  • dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika,
  • predložitev programa razvoja družbe za celotno mandatno obdobje,
  • dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev (izjava po 255. členu ZGD).

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje petih (5) let.

Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in programom razvoja družbe pošljejo priporočeno po pošti najpozneje do dne 14. 10. 2020, v zaprti ovojnici na naslov:

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Nadzorni svet, poštno ležeče, 1113 Ljubljana
s pripisom:
»Prijava na javni razpis za direktorja družbe Borzen, d.o.o. – ne odpiraj.«

Nepravočasne vloge ne bodo upoštevane.

Nadzorni svet bo s kandidati, ki bodo izbrani v ožji izbor, opravil enega ali več pogovorov ter po potrebi angažiral zunanje strokovnjake za preverjanje kompetenc.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih (8) dneh od odločitve nadzornega sveta.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.


Namestnik predsednika nadzornega sveta

Tomaž Kokot

Post a Comment