• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Borzen uspešen v letu 2019

  • 4.9.2020 15:03:01

Borzen je poslovno leto 2019 zaključil s čistim dobičkom v višini 1,33 mio EUR, pri tem pa ustvaril za 4,53 mio EUR prihodkov in za 2,90 mio EUR odhodkov.

Sicer pa je trg z elektriko zaznamovala manjša porast vrednosti evidentiranih količin zaprtih pogodb, skupna količina je znašala 56.239 GWh, pri tem pa je v primerjavi s preteklim letom upadlo število evidentiranih zaprtih pogodb in je znašalo 62.781 pogodb. Kar se tiče gibanja koncentracije na veleprodajnem trgu podatki iz leta v leto kažejo na povečano koncentracijo, saj je deset največjih bilančnih skupin v letu 2019 evidentiralo nekaj manj kot 96 odstotkov vseh količin zaprtih pogodb. Konec leta je bilo na slovenskem trgu z elektriko sicer prisotnih 52 bilančnih skupin in 18 bilančnih podskupin, kar je primerljivo s preteklimi leti. Slovenija je bila v letu 2019 neto uvoznik električne energije. Neto uvoz je znašal 2.512,5 GWh, kar predstavlja nekaj več kot 17 odstotkov slovenske porabe elektrike.

V podporni shemi  je bilo ob koncu lanskega leta 3.858 elektrarn s skupno nazivno močjo 417 MW. To predstavlja približno 12 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Proizvodnja elektrike v letu 2019 dosega približno povprečno raven preteklih dveh let, medtem ko so izplačila variirala tako glede na zunanje vplive na posamezne proizvodne vire, predvsem vreme, kot tudi spremembo referenčne tržne cene. Proizvodnja enot v podporni shemi v preteklem letu je predstavljala 947,5 GWh, kar je slabih 7 odstotkov slovenske letne porabe, ob tem pa je bilo izplačanih 123 mio EUR podpor, pri čemer je povprečna podpora znašala 129,83 EUR/MWh.

V okviru naše blagovne znamke Trajnostna energija smo v letu 2019 izvedli številne aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. Pri tem naj predvsem izpostavimo postavitev energetsko obarvanega igrišča v središču Maribora, odprtje prenovljenega in energetskoučinkovitega sedeža Slovenske filantropije, izvedbo dogodkov, natečajev in raziskav, izdelavo okoljske družabne igre in lokalizacijo naših okoljskih risank Lepši svet v angleški jezik.

Preteklo leto je bilo za našo družbo izjemno na področju deljenja znanj in izkušenj – to dokazuje sodelovanje pri kopici različnih projektov na energetskem trgu, zlasti pa smo ponosni na izvedbo petih svetovalnih projektov v okviru razpisov Sekretariata Energetske skupnosti (Energy Community Secretariat). Pri slednjih smo namreč imeli priložnost svoje znanje in pretekle izkušnje s področja energetskih trgov deliti s kolegi v Moldaviji, Severni Makedoniji in Gruziji pri vzpostavljanju trgov z elektriko v njihovih državah.

Direktor Borzena, dr. Karlo Peršolja je ob tem poudaril: “Upravičeno sem ponosen na rezultate naše družbe v preteklem letu in na vse sodelavce, poslovne partnerje, ki so k temu prispevali – ponovno se je izkazalo, da smo energetski trg in vsi njegovi akterji medsebojno močno prepleteni.”

Vabljeni k branju Letnega poročila družbe Borzen za leto 2019.

Post a Comment