• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Objava razpisa za direktorja družbe Borzen

  • 31.8.2019 1:00:00

Nadzorni svet družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., na podlagi  četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih  družbah in 22. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., objavlja razpis za

 

DIREKTORJA

družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.

 

Za  direktorja  je  lahko  imenovan  kandidat,  ki  poleg  z  zakonom  določenih pogojev izpolnjuje še pogoje iz Akta o ustanovitvi:

  •     najmanj univerzitetna izobrazba (VII/2),
  •     najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju vodenja in
  •     aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na elektroenergetskem področju.


K prijavi z življenjepisom in navedbami o izpolnjevanju pogojev mora kandidat priložiti:

  •     dokazilo o ustrezni izobrazbi,
  •     dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah,
  •     dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika,
  •     predložitev programa razvoja družbe za celotno mandatno obdobje,
  •     dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev (izjava po 255. členu ZGD).


Direktor bo imenovan za mandatno obdobje petih (5) let.

Kandidati  naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in programom razvoja družbe pošljejo priporočeno po pošti najpozneje do dne 28. 09. 2019, v  zaprti ovojnici na naslov:

 

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Nadzorni svet, poštno ležeče, 1113 Ljubljana

s pripisom:
»Prijava na javni razpis za direktorja družbe Borzen, d.o.o. – ne odpiraj.«

 

Nepravočasne vloge ne bodo upoštevane.

Nadzorni svet bo s kandidati, ki bodo izbrani v ožji izbor, opravil enega ali več pogovorov ter po potrebi angažiral zunanje strokovnjake za preverjanje kompetenc.

 

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih (8) dneh od odločitve nadzornega sveta.

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Predsednica nadzornega sveta

Mojca Kert

Post a Comment