• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Razpis za direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., na podlagi četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah in 22. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., objavlja razpis za

DIREKTORJA
družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje iz Akta o ustanovitvi družbe in sicer:

  • najmanj univerzitetna izobrazba,
  • najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju vodenja in
  • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

K prijavi z življenjepisom in navedbami o izpolnjevanju pogojev mora kandidat priložiti:

  • dokazilo o ustrezni izobrazbi (kandidati naj predložijo overjene kopije dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnega pogoja),
  • dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah,
  • dokazilo o aktivnem znanju tujega jezika (kandidati naj predložijo overjene kopije dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnega pogoja),
  • predložitev programa razvoja družbe za celotno mandatno obdobje,
  • dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev (izjava po 255. členu ZGD).

Direktor bo imenovan za mandatno obdobje petih (5) let. Po izteku mandatne dobe je lahko direktor ponovno imenovan.

Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in programom razvoja družbe pošljejo priporočeno po pošti najpozneje do dne 03.10.2022, v zaprti ovojnici na naslov:

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Nadzorni svet,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
s pripisom:
»Prijava na javni razpis za direktorja družbe Borzen, d.o.o. – ne odpiraj.«


Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.

Nadzorni svet bo s kandidati, ki bodo izbrani v ožji izbor, opravil enega ali več pogovorov ter po potrebi angažiral zunanje strokovnjake za preverjanje kompetenc.

Prijavljeni kandidati, ki bodo oddali pravočasne prijave bodo o izbiri obveščeni v osmih (8) dneh od odločitve nadzornega sveta.

Opomba: V besedilu razpisa uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Predsednica nadzornega sveta
Mojca Veljkovič l.r.

Post a Comment