• engsl-SI
  • Iskalec

Sodelovanje pri projektih

Borzen je močno vpet v dogajanje na slovenskem in evropskem energetskem trgu. Verjamemo, da s povezovanjem in sodelovanjem različnih akterjev in njihovih znanj ter izkušenj lahko ustvarjamo dodano vrednost.

Ponosni smo, da redno sodelujemo v različnih projektih, s tem pa prispevamo k razvoju energetskega trga. Odprti smo za različne oblike sodelovanj in se veselimo novih izzivov in projektov, zato vabljeni, da nas kontaktirate.

Borzen trenutno skupaj še z desetimi partnerji sodeluje v projektu Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju (PAKT), ki poteka vse do 30. 4. 2020. Namen projekta:

  1. Podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«
  2. Testiranje oziroma demonstracija v okviru pilotno/demonstracijskega projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Borzen kot operater trga elektriko sodeluje v projektu z namenom, da preko v projektu razvite agregacijsko trgovalne platforme za izvajanje trgovanja s produkti prilagajanja odjema omogoči enakopraven dostop vseh deležnikov v elektroenergetskem sistemu do produktov fleksibilnosti tudi na strani končnih odjemalcev in na ta način omogočiti razvoj številnih inovativnih storitev ter razvoj trga z elektriko. Podrobnejše informacije in ključni cilji so dostopni na povezavi

Borzen je v preteklosti sodeloval v vseevropskem projektu eBADGE za pripravo orodja za integracijo obnovljivih virov ter t.i. virtualnih elektrarn v čezmejni izravnalni trg na primeru trilaterale Slovenija – Italija – Avstrija. Namen konzorcijskega projekta, v katerem je sodelovalo 13 evropskih podjetij, je bil predlagati optimalen pan-evropski izravnalni mehanizem, ki naj bi bil sposoben integrirati koncept virtualne elektrarne (ki se navadno uporablja v navezi z majhno decentralizirano proizvodnjo – t.j. OVE enote) in naj bi konceptualno ponujal splošno sprejemljivo rešitev. Vloga Borzena je bila predvsem v strokovni podpori presoje posameznih arhitekturnih alternativ postavitve takega orodja. 

Rezultat sodelovanja v preteklosti je med drugim tudi zelo odmevni 'Energy Training for South East Europe', kjer smo skupaj z Veleposlaništvom Združenega Kraljestva Velike Britanije, Ministrstvom za gospodarstvo RS in Centrom za evropsko prihodnost, osnovali in izvedli program 8 večdnevnih strokovnih izobraževanj. Cilj projekta je bil delitev znanj in izkušenj s področja energetskih trgov predstavnikom držav jugovzhodne Evrope.