• engsl-SI
 • Iskalec

Reference

Borzen je že več kot desetletje aktivno vključen v razvoj organiziranja trga z električno energijo in v domače ter mednarodno okolje energetske politike. S številnimi uspešno izvedenimi projekti smo na energetskem parketu zarisali neizbrisljivo sled.

Svoje izkušnje radi delimo z vami. Kontaktirajte nas in pridobite več informacij in možnosti sodelovanja. Omenjamo nekatere izmed projektov, ki so bili izvedeni oziroma se še izvajajo.

Ključna področja:

1. Organiziranje trga in borze z električno energijo:

 • Izvedba spletnega sprotnega in avkcijskega trgovanja za trenutni (»dan vnaprej«) trg električne energije (preneseno na hčerinsko družbo BSP SouthPool novembra 2008);
 • Izvajanje avkcij za »dan vnaprej« za dodeljevanje razpoložljivih prenosnih zmogljivosti;
 • Letne avkcije (sistemske storitve (izgube v omrežju); enostranske avkcije s plačilom po ponudbi; prednostno dispečirana električna energija (enostranske avkcije s plačilom po enotnem tečaju); sistemske storitve (minutna rezerva in terciarna regulacija frekvence - enostranske avkcije s plačilom po ponudbi);
 • Organiziranje bilančne sheme, prijava bilateralnih pogodb, bilančni obračun in preliminarni vozni redi (v teku);
 • Izvajanje izravnalnega trga (v sodelovanju z družbo BSP SouthPool) (v teku);
 • Razvoj spletne večalgoritemske »single-seller« avkcijske aplikacije (»ADA-TS«; npr. http://avkcije.borzen.si), ki se uporablja za avkcije energije iz obnovljivih virov (v teku);
 • Izvajanje obračuna in finančne poravnave za električno energijo, s katero se trguje na trgu za dan vnaprej (v teku);
 • Izvajanje obračuna in finančne poravnave za bilančne obračune (v teku).

 

2. Organizacija povezanih trgov – obnovljivi viri:

 • Borza lesne biomase;
 • Register potrdil o izvoru (http://poi.borzen.si) – posodobljen na EECS GOO in EECS RECS, vključno z AIB HUB prenosom (v teku);
 • Center za podporo OVE/SPTE (nova slovenska podporna shema za električno energijo iz obnovljivih virov in visoko učinkovito soproizvodnjo in povezane dodatne dejavnosti Centra za podporo) (v teku).

 

3. Zasnova, razvoj in uporaba rešitev programske opreme za energetsko področje:

 • Električna energija – avkcijsko trgovanje, sprotno trgovanje;
 • Aplikacija za evidentiranje bilateralnih pogodb in izdelavo voznih redov;
 • Aplikacija za avkcijsko trgovanje na osnovi Anglo-Dutch algoritma (spletna aplikacija, podprta s 16 algoritmi; razvita za tujo stranko z energetskega področja; v lasti Borzena in na voljo za licenciranje ali izvedbo dražb po naročilu);
 • Algoritmi za spajanje trga (sprotnega in avkcijskega);
 • Register potrdil o izvoru (zasnova, razvoj).