• engsl-SI
  • Iskalec

Zaključena javna naročila

STROKOVNA POMOČ NAROČNIKU PRI NALOŽBENJU SREDSTEV CENTRA ZA PODPORE

Predmet javnega naročila je strokovna pomoč naročniku pri naložbenju sredstev Centra za podpore (v nadaljevanju: CP), ki deluje v okviru družbe Borzen, d.o.o.

Vse storitve mora v imenu ponudnika mora opraviti strokovnjak - svetovalec, ki izkaže in dokaže:
- poznavanje zakonodajnega okvira s področja CP in energetike;
- izkušnje s področja financ, finančnih storitev, finančnih trgov, finančnih instrumentov in naložbenja;
- poznavanje področja obvladovanja tveganj tako s finančnega, kot tudi energetskega področja;
- najmanj VII. stopnjo izobrazbe
- najmanj 10 let delovnih izkušenj
- druge ustrezne strokovne kvalifikacije, pridobljeni strokovni certifikati, dodatne veščine in znanja,
- da ustrezna presoji sposobnosti in primernosti (v angl. fit and proper).

Naloge svetovalca so med drugim priprava strokovnih podlag pri odločanju o naložbenju, priprava analiz in študij, izvedba skrbnih pregledov, ocen vrednosti in druge finančne storitve, ki zahtevajo širše poznavanje ekonomske in energetske stroke, izvrševanje naložbene strategije, ustrezno spremljanje naložb CP, pravočasna identifikacija odstopanj od naložbene politike, pravočasne prilagoditve naložbenega portfelja, mesečno poročanje direktorju o naložbenju ter donosih stebrov CP, priprava poročil za potrebe družbe, lastnika, Nadzornega sveta družbe ter Revizijske komisije nadzornega sveta.

Svetovalec mora v roku 60 dni po imenovanju:
- pripraviti strategije naložbenja posameznih stebrov CP;
- pripraviti seznam in kategorizacijo vseh naložb CP po ustreznih naložbenih kategorijah, opredeljenih s tem Pravilnikom;
- določiti izhodiščne vrednosti indeksov stebrov CP;
- pripravi strategijo znižanja izpostavljenosti naložb, ki po Pravilniku ne ustrezajo naložbenim kategorijam oz. niso skladne s strategijo naložbenja;
- pripravi model poročanja za naložbeni odbor,
vse na način in pod pogoji, kot jih določa interni akt naročnika.

Svetovalec mora zagotoviti svojo prisotnost na sedežu družbe v obsegu do 8 ur na teden.

Javno naročilo se oddaja za obdobje do zaključka javnega razpisa za izbiro svetovalca, a v nobenem primeru ne manj kot 5 mesecev in ne dlje kot 7 mesecev.


DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POVPRAŠEVANJEM:
Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na e-naslov nabava@borzen.si.

PONUDBA:
Ponudbo je potrebno poslati najkasneje do petka, dne 04.06.2021 do 12:00 ure na e-naslov nabava@borzen.si.

Ponudba mora obsegati izpolnjen obrazec 'PONUDBA', ki je priloga tega povpraševanja, z vsemi zahtevanimi prilogami, ki so:
1. dokument, iz katerega je razviden odnos med svetovalcem in ponudnikom (kot npr. pogodba o zaposlitvi, pogodba o poslovnem sodelovanju ipd);
2. izjava ponudnika, da svetovalec, ki bo v imenu ponudnika opravljal vse storitve, izpolnjuje vse pogoje, kot jih določa to povabilo;
3. izjava ponudnika, da v času veljavnosti tega javnega naročila ne bo spreminjal svetovalca brez soglasja naročnika;
4. izjava ponudnika, da bo v času veljavnosti tega javnega naročila spremenil svetovalca, v kolikor naročnik s storitvami svetovalca ne bo zadovoljen;
5. življenjepis osebe – svetovalca, ki bo za potrebe naročnika opravljal vse storitve z ustreznimi dokazili o strokovni usposobljenosti;
6. izjavo o lastniški strukturi ponudnika, kot jo določa šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije:
7. seznam vsaj treh referenčnih poslov s področja naložbenja ali upravljanja s sredstvi. Referenčni posli se lahko nanašajo na ponudnika ali na svetovalca in ne smejo biti starejši od 5 let.


MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA:
Izbran bo ponudnik, katerega mesečna ponudbena cena (brez DDV) bo najnižja.

-------------------------------

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PRENOVO POSLOVNIH PROSTOROV DRUŽBE BORZEN, D.O.O.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za potrebe PRENOVE POSLOVNIH PROSTOROV družbe Borzen, d.o.o.

Prostori se nahajajo v 5. in 11. nadstropju poslovne stavbe WTC, Dunajska cesta 156, Ljubljana, naročilo pa se oddaja po sklopih, in sicer:

1. SKLOP: Elektroinštalacijska dela in računalniško ožičenje v 11. nadstropju.
2. SKLOP: Razna slikopleskarska in druga obrtniška dela v 5. in v 11. nadstropju.

Merilo za izbor bo najnižja ponudbena cena na ravni posameznega sklopa. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za oba sklopa ali le za posamezen sklop.

Pogoji za oddajo ponudbe so:

  • Predhoden OGLED POSLOVNIH PROSTOROV, ki se prenavljajo. Ogled prostorov je možen v petek, dne 28. 5. 2021.
  • Vsa elektroinštalacijska dela (SKLOP 1) morajo biti zaključena najkasneje v četrtek, dne 17. 6. 2021.
  • Slikopleskarska in druga obrtniška dela (SKLOP 2) v 11. nadstropju morajo biti zaključena najkasneje v ponedeljek, dne 28. 6. 2021.
  • Slikopleskarska in druga obrtniška dela (SKLOP 2) v 5. nadstropju morajo biti zaključena najkasneje v ponedeljek, dne 19. 7. 2021.

Zaintresirani ponudniki bodo v ponedeljek, dne 1. 6. 2021, dobili ponudbeni predračun, ki ga bodo morali oddati po elektronski pošti na naslov nabava@borzen.si, najkasneje do torka, dne 2. 6. 2021 do 12:00 ure. Ponudbi morajo predložiti tudi izjavo o lastniški strukturi ponudnika ter poimenski seznam zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila. 

Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom bo v četrtek, dne 4. 6. 2021, izbrani ponudnik pa mora z deli začeti takoj po podpisu pogodbe. Kot garancija za dobro in pravočasno izvedbo del bo moral ponudnik ob podpisu pogodbe predložiti dve (2) bianco menici.

Za dodatna pojasnila ter za termin ogleda se lahko obrnete na g. Janija Recerja, tel. št. 01 620 76 08.