• engsl-SI
 • Iskalec

Aktualna javna naročila

Transparentnost in poštenost poslovanja sta pomembni vrednoti naše družbe, ki stopata z roko v roki z našo trajnostno vizijo poslovanja.

Z namenom čim večje preglednosti poslovanja ter z željo po sodelovanju z novimi, konkurenčimi partnerji, vsa javna naročila objavljamo na portalu javnih naročil.

Na portalu javnih naročil Borzen od leta 2018 objavlja tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, podatki o oddanih evidenčnih naročilih pred tem pa so na voljo na povezavi.  

-------------------------------

IZVAJANJE REVIZIJSKIH STORITEV V DRUŽBI BORZEN, D.O.O.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za  izvajanje REVIZIJSKIH STORITEV v družbi BORZEN, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana.

Naročilo se oddaja kot evidenčno javno naročilo, in sicer po sklopih:

 • SKLOP 1: Revizija verodostojnosti in ustreznosti poročila o finančnem poslovanju za obdobje I – III 2021, s poudarkom na pravilnosti izkazanih poslovnih rezultatov na ravni posamezne dejavnosti

 • SKLOP 2: Pregled notranjih kontrol na področju izplačil obratovalnih podpor upravičencem v okviru Centra za podpore s poudarkom na obdobju I - III 2021

 • SKLOP 3: Revizija sodil za razmejevanje posrednih stroškov po dejavnostih ter priprava predloga novih sodil.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vse sklope ali zgolj za posamezen sklop.

Rok za predložitev vseh treh revizijskih poročil je 31. 7. 2021.

Merilo za izbor bo najnižja ponudbena cena brez DDV na ravni posameznega sklopa.

Ponudbi morata biti priložena:

 • izjava o lastniški strukturi ponudnika na podlagi določb šestega odstavka 14. člena ZIntPK

 • poimenski seznam zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila z navedbo vodje revizije.

Pogoji za oddajo ponudbe so:

 • ponudnik mora biti vpisan v register revizijskih družb, ki ga vodi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, razen za sklop 2, kjer zadošča, če je ponudnik vpisan v register izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga vodi Republika Slovenija, Urad za nadzor proračuna.

 • Vodja revizije mora izkazati vsaj eno referenco s področja energetike, ki ni starejša od 3 let.

Za morebitna dodatna pojasnila lahko nam pišite na e-naslov nabava@borzen.si.

Zaintresirani ponudniki morajo svoje ponudbe oddati do ponedeljka, 21. 6. 2021 do 12. ure po elektronski pošti na naslov nabava@borzen.si.

-------------------------------

REALIZACIJA RISANK LEPŠI SVET

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za naročilo št. JN-1306-21 "Realizacija risank Lepši svet". Borzen je v sodelovanju z izbranim izvajalcem pripravil in na nacionalni televiziji ter spletnih kanalih v preteklih letih predvajal dve sezoni in skupno deset slovenskih okoljskih risank za otroke z naslovom Lepši svet. S tem naročilom želimo serijo Lepši svet razširiti in pripraviti tretjo sezono s petimi novimi epizodami slovenskih okoljskih risank Lepši svet. Serija v osnovi nagovarja najmlajše otroke, stare med štiri in deset let. Glavna junaka, Tina in Rok, skupaj s svojim psičkom Edijem ter vsevedno tablico Nikom na razburljivih in zanimivih dogodivščinah spoznavata vse o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.
 
Podrobnejše informacije lahko ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila.

PONUDBA:
Rok za oddajo ponudbe je do srede, dne 30. 6. 2021 do 12. ure na elektronski naslov nabava@borzen.si. Ponudbi mora biti priložena tudi izjava o lastniški strukturi ponudnika, kot jo določa šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ponudnik mora ponudbi obvezno predložiti:

 • scenarij – dva izdelana scenarija in tudi temeljne režijske eksplikacije ter sinopsis - vsebinsko nanašajoč se na izhodišča, vključena v Specifikaciji naročila;
 • predložitev terminskega načrta;
 • seznam vsaj treh lastnih otroških animiranih filmov, vsaka v trajanju vsaj 3 minute, ki so nastale v zadnjih dveh letih od datuma objave tega naročila.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POVPRAŠEVANJEM:
Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na e-naslov nabava@borzen.si.

MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.

-------------------------------

IZVEDBA SERIJE DOGODKOV DNEVI TRAJNOSTNE ENERGIJE 021

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za naročilo št. JN-1302-21 "Izvedba serije dogodkov DNEVI TRAJNOSTNE ENERGIJE 021". Cilj izvedbe serije dogodkov Dnevi trajnostne energije 2021 je vzbuditi zavedanje o pomembnosti vloge Borzena v slovenski energetiki in širše v zadnjih 20 letih s pogledom naprej, opolnomočiti posameznike z znanjem o OVE (obnovljivih virih energije) in URE (učinkoviti rabi energije), ustvarjati sinergijo ter praznovati obeleževanje 20 let delovanja družbe.

Podrobnejše informacije lahko ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila.

PONUDBA:
Rok za oddajo ponudbe je do ponedeljka, dne 14. 6. 2021 do 12. ure na elektronski naslov nabava@borzen.si. Ponudbi mora biti priložena tudi izjava o lastniški strukturi ponudnika, kot jo določa šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POVPRAŠEVANJEM:
Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na e-naslov nabava@borzen.si.

MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA:

 • Ocena prijave (Ocenjevalci bodo ocenjevali okvirni predlog izvedbe serije dogodkov z vključenim okvirnim terminskim planom in okvirnim komunikacijskim načrtom) je povprečna ocena treh ocenjevalcev, ki ocenjujejo s celimi števili od 1 do 5 po šolskem sistemu (1 – ne zadostuje; 5 – odlično), navedeno predstavlja 40 % končne ocene;
 • Ponujena cena predstavlja 60 % končne ocene.