• engsl-SI
  • Iskalec

Aktualna javna naročila

Transparentnost in poštenost poslovanja sta pomembni vrednoti naše družbe, ki stopata z roko v roki z našo trajnostno vizijo poslovanja.

Z namenom čim večje preglednosti poslovanja ter z željo po sodelovanju z novimi, konkurenčimi partnerji, vsa javna naročila objavljamo na portalu javnih naročil.

Na portalu javnih naročil Borzen od leta 2018 objavlja tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, podatki o oddanih evidenčnih naročilih pred tem pa so na voljo na povezavi.

 

EVIDENČNO JAVNO NAROČILO REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2021 - 2023

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za naročilo št. JN-1366-21 »Revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2021 – 2023«.

Podrobnejše informacije lahko ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila.

PONUDBA:

Rok za oddajo ponudbe je do 11. oktobra do 10:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudbi morajo biti priloženi dokumenti:

  • Izjava o varovanju poslovne skrivnosti in
  • izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri izvajalcu.

Ponudba mora vključevati:

  • Izpolnjen obrazen 'ponudbeni predračun', iz katerega je nedvoumno razvidna  cena storitve za posamezno leto,
  • izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (vključno z izpolnjeno in podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika ter izjavo o varovanju poslovnih skrivnosti), ki je sestavni del tega povabila,
  • rok izdelave poročila in terminski plan za posamezno leto (rok za izdajo poročila je najkasneje do konca aprila za preteklo leto),
  • specifikacijo načrtovanega časa revidiranja in ceno urne postavke po članih revizijske skupine,
  • navedbo pooblaščenega revizorja, ki bo odgovoren za izvedbo revizije,
  • vsaj 3 reference s področja revidiranja računovodskih izkazov družb, pri čemer reference ne smejo biti starejše od 5 let,
  • vsaj 1 referenco s področja revidiranja družbe s področja energetike, ki ni starejša od 5 let.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POVPRAŠEVANJEM:

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na e-naslov nabava@borzen.si.

MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA:

Ekonomsko najugodnejša ponudba.