• engsl-SI
  • Iskalec

​Pogosta vprašanja in odgovori

→ O sistemu podpor
→ Obračun in finančna poravnava dejavnosti Centra za podpore
→ Spremembe med izvajanjem pogodbe o zagotavljanju podpore
→ Menjava vrste podpore
→ Varstvo osebnih podatkov

 

O sistemu podpor

Kako lahko vstopim v sistem podpor?
V sistem podpor vstopite tako, da se prijavite na aktualen javni poziv za vstop proizvodnih naprav v podporno shemo, ki ga objavi Agencija za energijo na svoji spletni strani in vsaj v treh dnevnih časopisih.

Ali je javni poziv vedno odprt?
Ne. Aktualnost posameznega javnega poziva je definirana kot obvezna sestavina poziva.

Kaj moram storiti ob prijavi na javni poziv?
Prijavitelj projekta ali skupine projektov na podlagi objavljenega javnega poziva vloži vlogo za prijavo projekta za vstop v podporno shemo. V njej opredeli ceno elektrike iz proizvodne naprave, za katero se poteguje v konkurenčnem postopku izbire projektov za vstop v podporno shemo, in načrtovano letno količino elektrike, proizvedene v proizvodni napravi iz prijavljenega projekta.

Prijavitelj projekta mora ponuditi ceno elektrike proizvodne naprave razdeljeno na nespremenljivi in spremenljivi del, ki je določena v skladu z objavljeno metodologijo.

Moj projekt za izgradnjo naprave je bil uspešno izbran na javnem pozivu – pridobil sem sklep Agencije za energijo o izbiri. Kdaj je skrajni rok, da pridobim deklaracijo in s tem zadostim pogojem za vstop v podporno shemo?
Prijavitelj, ki je pridobil sklep o potrditvi projekta, mora pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo, kar je pogoj za vložitev vloge za podporo, in sicer v treh letih od vročitve sklepa. Za projekte, katerih objekti se po predpisih o graditvi objektov uvrščajo med zahtevne objekte, lahko prijavitelj Agencijo za energijo že v prijavi na javni poziv zaprosi za daljši rok za pridobitev deklaracije, ki pa ne sme biti daljši od petih let.

Pridobil sem »odločbo o dodelitvi deklaracije«. Ali je to odločba, ki mi omogoča prejemanje podpore?
Ne. Agencija za energijo vam tudi deklaracijo za proizvodno napravo izda kot »odločbo«. Po njeni pravnomočnosti pa naknadno dobite tudi samo listino, pravo »deklaracijo«. Za vstop v nov sistem podpor je potrebno pridobiti »odločbo o dodelitvi podpore«, za kar se vloži ločena vloga pri Agenciji za energijo.

»S strani Agencije za energijo sem pridobil odločbo o prejemanju podpore«. Kaj storiti sedaj – kako pridem do pogodbe?
Avtomatsko, ko je odločba o prejemanju podpore izdana, nas Agencija za energijo obvesti o izdaji. Z naše strani boste dobili dopis z natančnimi navodili za izpolnitev vloge preko PORTALA CP. Ko vlogo preko PORTALA CP izpolnite in ko je vaša odločba dokončna, pripravimo pogodbo in vam jo pošljemo v podpis.

Ali lahko oddam vlogo za pridobitev pogodbe preko navadne pošte?
Ne. Vlogo morate obvezno izpolniti preko PORTALA CP – dopis z navodili dobite z naše strani.

Kolikšna bo višina podpore?
Višina podpore se določi/izračuna v pogodbi, ki jo pripravi center za podpore na podlagi podatkov iz odločbe o dodelitvi podpore.

Koliko in katere pogodbe moram skleniti oziroma lahko sklenem?
Če prejemate podporo kot »zagotovljeni odkup«, potem center za podpore tudi prevzema vašo električno energijo in ne smete imeti sklenjenih oziroma sklepati ločenih, dodatnih pogodb za prodajo elektrike. Če je bila taka pogodba sklenjena predhodno, mora biti pred vstopov v sistem prekinjena (z zadnjim dnem meseca pred mesecem začetka zagotavljanja podpore kot zagotovljeni odkup po pogodbi s centrom za podpore). Če prejemate podporo kot »obratovalno podporo« potem ločeno, prosto sklepate tržne pogodbe samostojno na trgu. Trajanje te pogodbe je odvisno od dogovora med vami in izbranim dobaviteljem (seznam ponudnikov odkupa). Vendar tudi za te pogodbe velja, da je lahko hkrati sklenjena oziroma veljavna le ena. Pred priklopom na omrežje mora imeti skladno z veljavnimi predpisi vsaka elektrarna sklenjeno (odprto) pogodbo o prodaji elektrike, saj ta opredeljuje, kdo prevzema elektriko in kdo jo (lahko) plača. Če ste se odločili za zagotovljeni odkup in imate oziroma gradite novo elektrarno, ki še ni bila priključena na omrežje, se lahko odločite za možnost neposrednega vstopa v Eko skupino centra za podpore na podlagi posebne pogodbe (EKO pogodba) še pred odločbo in prodajo po referenčni tržni ceni.

Katere pogoje glede svojega pravnega in davčnega statusa moram izpolnjevati, da lahko prejemam podporo?
Ustrezno registracijo dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije in ureditev davčnega statusa glede na veljavno zakonodajo.

Kje lahko dobim spisek vseh relevantnih predpisov?
Povezavo na tekste s podporno shemo neposredno povezanih zakonov, uredb in drugih predpisov dobite na podstrani »Dokumenti in povezave«.

Kakšne so moje obveznosti glede potrdil o izvoru?
Če ste kot vrsto podpore izbrali zagotovljen odkup, Agenciji za energijo pošljete izpolnjeno vlogo (pooblastilo) za prenos potrdil o izvoru na center za podpore  (Vloga za odprtje računa proizvajalca – enostaven postopek) - ostalo uredita Agencija za energijo in Center za podpore sama. V primeru, da ste izbrali obratovalno podporo, vaša potrdila prenesete na dobavitelja, ki mu prodajate proizvedeno elektriko.

Kje lahko dobim vzorce pogodb o zagotavljanju podpore?
Vzorci pogodb so priloge k Pravilom za delovanje centra za podpore, ki jih dobite na povezavi. Svetujemo vam, da pozorno preberete tudi sama Pravila za delovanje Centra za podpore, saj se s pogodbo zavežete k njihovemu spoštovanju.

Ali lahko prejemam podporo pred prejemom odločbe o dodelitvi podpore?
Ne. Podlaga za prejem podpore je sklenitev pogodbe, ki je vezana na dokončno odločbo o dodelitvi podpore.

Kaj se zgodi po poteku obdobja podpore?
V primeru podpore kot obratovalne podpore se ne zgodi nič posebnega – pogodba se zaključi. Ob približevanju konca podpore pa morajo biti pozorni upravičenci, ki imajo pogodbo sklenjeno za podporo kot zagotovljeni odkup. Pravočasno morajo namreč urediti sklenitev nove, tržne pogodbe za prodajo elektrike, ki se začne izvajati po poteku pogodbe za zagotovljeni odkup. Več informacij.

Sklenil sem EKO pogodbo. Ali bom moral še enkrat poslati vlogo za pridobitev pogodbe po prejemu odločbe o dodelitvi podpore?
Ne. Center za podpore bo po izdaji odločbe pripravil pogodbo na podlagi podatkov iz vloge, ki ste jo oddali že za pridobite EKO POGODBE. Če pride do sprememb, se po potrebi posredujejo le dokumenti, ki dokazujejo novo stanje.

Ali je res možna »fiksna cena« za določene naprave?
Da. Tipi elektrarn, ki imajo vse stroške opredeljene kot nespremenljive (npr. sončne, hidro, vetrne) imajo v primeru odločitve za zagotovljeni odkup znano fiksno ceno za celotno trajanje podpore. Če izberejo obratovalno podporo pa je višina podpore odvisna le od referenčne tržne cene elektrike, ki jo določi Agencija za energijo.

Kako se določi višina podpore, če čez nekaj let menjam vrsto podpore?
Bistveni so referenčni stroški, katerih nespremenljivi del se po vstopu v sistem fiksira in ne spreminja več. Ob menjavi vrste podpore se višina podpore prilagaja samo z referenčno ceno in faktorjem B (stara podporna shema) oz. samo z referenčno ceno (naprave, ki imajo višino podpore določeno po EZ-1). Neuradni izračun višine podpore ob menjavi, lahko pridobite pri nas, tudi preden boste zahtevali za spremembo vrste podpore pri Agenciji za energijo.

Ali se res druge prejete subvencije, nepovratna sredstva odštejejo od podpore?
Da. Uredba za OVE/SPTE določa, da se mora kakršna koli pomoč, ki se lahko šteje za subvencijo, navesti v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore ter se odbije skladno z izračunom, ki ga opravi Agencija za energijo in zmanjšanje referenčnih stroškov v EUR/MWh navede v sami odločbi.

Katera količina električne energije je relevantna za podpore – bruto, neto ali oddana v omrežje sistemskega operaterja?
Pri obratovalni podpori je relevantna neto proizvedena električna energija, to je bruto električne energija zmanjšana za lastno rabo proizvodne naprave. Pri zagotovljenem odkupu pa je relevantna neto proizvedena električna energija, ki je oddana v omrežje elektrooperaterja.

Kakšne so obveznosti proizvajalca, ki je vključen v shemo, glede sodelovanja s centrom za podpore?
Enkrat letno je potrebno skleniti aneks, ki ga pripravi in pošlje center za podpore (samo za naprave, ki se jim spreminja višina podpore zaradi cene energenta in/ali referenčne tržne cene). Od večjih proizvajalcev, ki so vključeni v Eko bilančno skupino centra za podpore (»zagotovljeni odkup«), center za podpore zahteva posredovanje podrobnejših načrtov proizvodnje ter redno obveščaje o načrtovanih remontih ter obveščanje ob izpadih. Proizvajalci seveda mesečno pošiljajo tudi račune za izplačilo podpore. Podrobnejši podatki o obveznostih so v samih pogodbah o zagotavljanju podpore ter v Pravilih za delovanje Centra za podpore.

Ali lahko elektrarna, ki je mlajša od 15 let (OVE) oz. 10 let (SPTE) vstopi v nov sistem podpor?
Če je vaša elektrarna začela obratovati pred manj kot 15 leti (OVE) oziroma 10 leti (SPTE), potem lahko vstopi v sistem podpor, a pod pogoji aktualnega poziva, ki ga objavi Agencija za energijo.

Elektrarna je starejša od 15 let (OVE) oziroma 10 let (SPTE). Ali lahko vseeno vstopi v sistem podpor?
Da. Vendar le v primeru obnove elektrarne, ki je izvedena po zahtevah podporne sheme. (več o tem - glej 9. člen Uredbe OVE/SPTE) in vezano na aktualni poziv Agencije za energijo. 


Obračun in finančna poravnava dejavnosti Centra za podpore

Moj račun je bil zavrnjen. Zakaj?
Center za podpore preverja, ali je račun izdan skladno z zakonodajo (z zakonom določeni obvezni podatki na računih), pravilnost navedenih podatkov (npr. višina podpore, zaporedna številka računa, pravilnost zaračunanih zneskov) ter skladnost količin s tistimi, ki jih sporoči Agencija za energijo in / ali elektrooperater omrežja. V primeru odstopanj oz. ugotovljenih nepravilnosti se račun lahko zavrne. V dopisu o zavrnitvi so navedeni tudi razlogi za zavrnitev.

Ali lahko izdajam račune za drugačno obdobje kot mesečno?
Da. Na podlagi pisnega dogovora med upravičencem in centrom za podpore je možno tudi izdajanje računov trimesečno, vendar po kvartalih znotraj istega koledarskega leta, in letno izdajanje računov (proizvodnja znotraj istega koledarskega leta). Primer trimesečnega obračuna: upravičenec izda račun v mesecu aprilu za obdobje proizvodnje januar – marec. Upravičenec lahko uporablja le en način izdaje računov: mesečni, trimesečni ali letni način obračuna.

Ali naj obračunam davek na dodano vrednost?
Davek na dodano vrednost obračunavajo le davčni zavezanci, ki so identificirani za DDV namene. V kolikor imate veljavno odločbo od FURS-a o vstopu v sistem DDV, ste dolžni obračunavati davek na dodano vrednost na izdanih računih, glede na določila v izdani odločbi. 


Kaj se zgodi glede računov, če prodam ali kupim elektrarno, ki je vključena v sistem podpor ali če se spremeni oziroma preoblikuje podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore?
Obveznosti in postopek pri menjavi lastništva je podrobneje na tej povezavi. S stališča izdaje računov je pomembno upoštevati dejstvo, da bo Center za podpore sledil določilom iz odločbe o odvzemu podpore staremu ter odločbe o dodelitvi podpore novemu lastniku. Posamezni subjekt lahko izda račun za podporo za obdobje, ki bo skladno z datumi odvzema in dodelitve podpore iz omenjenih odločb. Pri tem bodite pozorni, saj lahko glede na dosedanjo prakso pride do obdobja, v katerem ni nihče upravičen do prejemanje podpore, saj je bila staremu lastniku podpora odvzeta, novi pa podpore še ni pridobil.
V primeru, da nameravate ob menjavi lastništva proizvodne naprave tudi prenehati dejavnost, vam svetujemo, da z izbrisom iz Poslovnega registra RS počakate, vsaj dokler vam ni vročena Odločba o odvzemu podpore s strani Agencije za energijo oziroma še bolje, do zaključenega procesa menjave. Namreč poslovni subjekt po izbrisu iz poslovnega registra ne more več izstavljati računov (za obdobje po izbrisu), zato ne zapirajte dejavnosti prehitro. Če se, na primer, 18. 3. izbrišete iz poslovnega registra, potem ne morete izdati računa za celotno proizvodnjo v mesecu marcu.

Tekom meseca je bila izvedena menjava števca. Ali moram izdati račun v dveh delih?
Ne. Račun za proizvodnjo ni potrebno izdati v dveh delih, ker zamenjava števca ne vpliva na način izdajanja računov za podporo.

12. 1. 2020 sem postal zavezanec za DDV. Ali lahko obračunam DDV na računu za proizvodnjo v decembru 2019 in kako naj izdam račun?Na računu za podporo za proizvodnjo v mesecu decembru 2019 ne smete obračunati davka na dodano vrednost. Račun za podporo za dobavo v mesecu januarju boste izdali v dveh delih in sicer, na računu za proizvodnjo od 1. 1. 2020 do 11. 1. 2020 ne boste obračunali DDV, od 12. 1. 2020 do 13. 1. 2020 pa ste dolžni obračunati DDV.

Na kakšne načine lahko pošljem račun za podporo?
Račune za podporo lahko pošiljate po navadni pošti (Borzen, d.o.o. - Center za podpore, Dunajska 156, 1000 Ljubljana), po e-pošti na naslov racuni@borzen.si  (vzorec računa – link) in preko Spletnega portala centra za podpore (dodamo link). Za pošiljanje računov preko Spletnega portala centra za podpore (link) je potrebno opraviti enostavno registracijo. Račun poslan po e-pošti mora biti A4 formata v pdf obliki. Upravičenec se odloči le za en način pošiljanja računov.

Na računu za podporo sem zaračunal premalo kWh. Kako lahko popravim napako?
Če ste že prejeli plačilo računa za katerega ugotavljate, da ni količinsko skladen, lahko izdate ločen račun z razliko premalo zaračunanih količin ali, če je tako bilo usklajeno s centrom za podpore, razliko količin obračunate na računu za naslednje proizvodno obdobje. Primer: na računu za marec ste zaračunali 250 kWh manj. Lahko izdate ločen račun za marec za 250 kWh ali pri izdaji računa za april upoštevate dodatnih 250 kWh.

V kolikor račun še ni bil knjižen, lahko pošljete popravljen račun s pravilnimi podatki.


Spremembe med izvajanjem pogodbe o zagotavljanju podpore

Kaj se zgodi, če prodam ali kupim elektrarno, ki je vključena v sistem podpor?
Upravičenec je v primeru spremembe lastništva (ali upravljanja proizvodne naprave) dolžan center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in hkrati pri Agenciji za energijo vložiti zahtevo za spremembo odločbe o dodelitvi podpore v delu, ki se nanaša na upravičenca. Postopek menjave lastništva je podrobneje opisan na tej povezavi.

Pri tem velja opozoriti, da Agencija za energijo v primerih menjav lastništev izda dve odločbi, odločbo o odvzemu podpore staremu lastniku in odločbo o dodelitvi podpore novemu lastniku. Kot posledica pride do obdobja, ko je predhodnemu lastniku podpora že odvzeta, novi pa še vedno čaka na odločbo o dodelitvi podpore.

Poleg tega vsem starim lastnikom, ki ob menjavah nameravajo tudi prenehati z dejavnostjo, svetujemo, da z izbrisom iz poslovnega registra RS počakajo vsaj dokler jim ni vročena Odločba o odvzemu podpore oziroma še bolje, do zaključenega procesa menjave. Izdaja računov je namreč mogoča le za obdobje, v katerem je dejavnost poslovnega subjekta ustrezno registrirana (več o tem). Višina in trajanje podpore, ter ostali pogoji vezani na pridobivanje podpore za novega lastnika naprave, se definirajo v novi odločbi (izda jo Agencija za energijo) in se torej ne prenesejo avtomatsko iz stare pogodbe.

Kaj se zgodi, če se spremeni oziroma preoblikuje podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore?
V primeru univerzalnega pravnega nasledstva (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o.) navadno Agencija za energijo ne izda novih odločb ter do sprememb v pogodbah ne pride. Posodobijo se le podatki v evidencah ter v prvem aneksu, ki sledi spremembi. V kolikor Agencija za energijo kljub temu, da gre za univerzalno pravno nasledstvo izda novo odločbo, mora center za podpore skleniti novo pogodbo, saj tako izrecno določa Energetski zakon (EZ-1).

Kaj se zgodi v primeru, da se spremeni kateri bistveni element pogodbe (številka merilnega mesta, tip vezave, ipd.)?
Če se prejemniku podpore spremeni kateri drugi bistveni element pogodbe, npr. številka merilnega mesta kot posledica spremembe vezave ipd., je potrebna nova odločba Agencija za energijo. Sprememba lahko začne učinkovati šele z mesecem, ki sledi mesecu dokončnosti (vročitve) nove odločbe.

Na kaj je potrebno biti pozoren pri prehodu na interno vezavo (t.i. »PX3« vezave)?
V primeru prehoda na interno vezavo (t.i. »PX3« vezavo) je potrebna posebna pozornost v primeru, da ima naprava izbrano podporo kot zagotovljeni odkup. V takem primeru je smiselno predhodno izvesti menjavo na obratovalno podporo, saj pri zagotovljenem odkupu center za podpore lahko plača le bilančno priznane količine (t.j. količine oddane v javno omrežje).

Ali lahko spremenim vrsto podpore (»zagotovljeni odkup«, »obratovalna podpora«) med izvajanjem pogodbe?
Menjava vrste podpore je urejena v Pravilh za delovanje Centra za podpore - omeniti pa je potrebno, da naprave, ki so v sistem vstopile na način po uveljavljenem zakonu EZ-1, lahko vrsto podpore menjajo le 1x in samo iz smeri zagotovljnega odkupa na obratovalno podporo (menjava podpore iz obratovalne podpore na zagotovlejni odkup ni možna).

 

Menjava vrste podpore

Kdaj lahko zamenjam vrsto podpore?
POGODBE PO POGOJIH EZ-1: Upravičenec lahko po dveh letih od vstopa v podporno shemo namesto zagotovljenega odkupa izbere obratovalno podporo. Upravičenci, ki so izbrali obratovalno podporo, ne morejo preiti na zagotovoljen odkup.
POGODBE PO POGOJIH PRED EZ-1: Upravičenec lahko zahteva spremembo vrste podpore najprej po dveh letih od vstopa v shemo podpor in potem vsake tri leta.
 
Kako poteka menjava vrste podpore?
Odpoved pogodbe udeležencev v sistemu zagotovljenega odkupa začne veljati z začetkom koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je bila odpoved prejeta s strani centra za podpore, če je bila odpoved prejeta do konca meseca oktobra. Če je bila odpoved prejeta kasneje, začne veljati z začetkom koledarskega leta, ki sledi koledarskemu letu, ko bi odpoved začela veljati, če bi bila prejeta pravočasno. Hkrati mora upravičenec pridobiti dokončno odločbo vezano na menjavo vrste podpore, ki jo zahteva pri Agenciji za energijo. Vstop se definira na podlagi datuma dokončnosti, pogojev na odločbi, Pravil centra za podpore ter pogojev menjave dobavitelja.

Primer: Upravičenec, ki ima vrsto podpore kot zagotovljeni odkup mora do konca meseca oktobra na center za podpore posredovati odpoved pogodbe z odloženim pogojem, nakar mora pridobiti dokončno odločbo za menjavo vrste podpore do 10. decembra, v primeru, da hoče s 1. januarjem prestopiti na obratovalno podporo.

Odpoved pogodbe udeležencev, ki prejemajo obratovalne podpore, začne veljati:

  • s prvim dnem naslednjega meseca, če jo center za podpore prejme do desetega dne v mesecu,
  • s prvim dnem meseca, ki sledi naslednjemu mesecu, če jo center za podpore prejme po desetem dnevu v mesecu.

V vsakem primeru pa poleg odpovedi pogodbe z odloženim pogojem, datum prehoda dodatno lahko definira tudi odločba o prejemanju podpore.

Kaj storiti, če sem želel zamenjati vrsto podpore, a sem zamudil oktobrski  rok za oddajo odpovedi pogodbe z odloženim pogojem?  
Vsem upravičencem, ki so zamudili oktobrski rok za oddajo odpovedi, svetujemo, da pregledajo trenutne tržne razmere in kontaktirajo različne tržne subjekte ter si za naslednje leto poskušajo izposlovati najboljše možne pogoje.

 

Kako je v družbi Borzen, d.o.o. poskrbljeno za varstvo osebnih podatkov?


V naši družbi se zavedamo občutljivosti osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost vseh posameznikov, s katerimi sodelujemo. V tem duhu smo sprejeli Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, kjer urejamo pravila, načela, varnostne ukrepi In postopke obdelave osebnih podatkov posameznikov v zvezi z delovanjem naše družbe. Prav tako imamo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov  - Janko Recer (jani.recer@borzen.si), ki je na voljo za kakršna koli vprašanja iz tega področja.  

 

Postavi vprašanje

Pošljite nam elektronsko sporočilo in z veseljem bomo odgovorili.