• engsl-SI
  • Iskalec

​Bilančni obračun

V okviru bilančnega obračuna se določi količine odstopanj bilančnih skupin, izračunane s primerjavo celotne realizacije bilančnih skupin in njihovega tržnega plana. Bilančni obračun vsebuje poleg količin odstopanj tudi finančne vrednosti odstopanj.

Tržni plan izdela Operater trga za vsak obračunski interval (1 ura) na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb. Tržni plan je plan pozicije člana bilančne sheme na trgu z elektriko in je rezultat vseh sklenjenih zaprtih pogodb člana bilančne sheme in njemu hierarhično nižjih članov bilančne sheme.

Bilančni obračun je sestavljen iz dveh korakov, informativnega in dokončnega bilančnega obračuna. Ko Operater trga prejme vse potrebne podatke od  sistemskih operaterjev, izdela informativni bilančni obračun za vsako bilančno skupino. Informativni bilančni obračun postane dokončen po prejetju popravljenih podatkov s strani sistemskih operaterjev, v primeru ugovora na informativni bilančni obračun s strani katere izmed bilančnih skupin, ali po preteku treh delovnih dni, če Operater trga ni prejel nobenega ugovora.

 

Letni poračun

Po zaključenem obračunskem letu se izdela letni poračun bilančnega obračuna. Letni poračun se izračuna zaradi prisotnosti odjemnih mest, ki nimajo četrturnih meritev, katerih odjem se med letom v bilančnem obračunu oceni na podlagi analitičnega postopka ter drugih prevzemno predajnih mest katerih vrednosti se spremenijo po zaključku obračuna.

 

Analitični postopek

Za prevzemno predajna mesta brez registracijskih meritev ali katerih registracijski interval je daljši od obračunskega intervala ene ure (to so t. i. nemerjeni odjemalci) se realizirani odjem ali oddaja v posameznem obračunskem intervalu določi z analitičnim postopkom.

Izračun odjema nemerjenih odjemalcev v posameznem obračunskem intervalu je v okviru analitičnega postopka izveden z uporabo podatkov o preostalem diagramu odjema distribucijskega omrežja, ki se ga med odjemalce razdeli s pomočjo količnikov nemerjenega odjema.

Razlike, ki nastanejo med dejanskimi (fakturiranimi) količinami in količinami iz analitičnega postopka, se na letni ravni poračunajo v okviru letnega poračuna.