• engsl-SI
  • Iskalec
Družba Borzen | O družbi Borzen | Predstavitev

​Predstavitev družbe

Osnovna dejavnost družbe Borzen je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko in gospodarske javne službe dejavnosti centra za podpore.

Naše delo je sestavljeno iz dveh večjih sklopov:

  • Dejavnost Operaterja trga
    Kot Operater trga s svojimi storitvami zagotavljamo in omogočamo usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Izvajamo naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo poslov povezanih s predhodno navedenimi nalogami.
     
  • Dejavnost Centra za podpore
    Center za podpore operativno izvaja podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. Na ta način podpiramo okoljevarstveno politiko ter osveščamo javnost. Prav tako  Borzen zagotavlja delovanje in tehnično upravlja Register potrdil o izvoru v Republiki Sloveniji, ki je temeljno orodje za zagotavljanje sledljivosti porekla oziroma izvora proizvedene elektrike v Sloveniji. V okviru lastne blagovne znamke TRAJNOSTNA ENERGIJA izvajamo dejavnosti informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije ter na ta način podpiramo okoljevarstvene politike preko osveščanja javnosti.

Borzen je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga, njegove učinkovitosti ter tržnih mehanizmov v skladu s smernicami EU. S sistemskim urejanjem slovenske elektroenergetike in usklajevanjem slovenske zakonodaje z evropsko, pomembno vplivamo na procese integracije slovenskega trga v enotni trg EU. S predanim delom vsak dan sproti soustvarjamo domače in mednarodno energetsko okolje ter tako aktivno sooblikujemo tako slovenske kot tudi evropske trende energetike.

Za boljši jutri želimo prispevati že danes, zato svoje moči usmerjamo k izpolnjevanju strateških ciljev, ki so tesno povezani z okoljevarstvenim področjem, s poudarkom na obnovljivih virih energije in učinkovite rabe energije. 

Sodelovanje pri oblikovanju energetske zakonodaje nas nenehno spodbuja k še boljšemu delu. Naloge, povezane z zagotavljanjem podpornih mehanizmov za obnovljive vire energije, s katerimi tudi sami prispevamo k varovanju okolja v Sloveniji, pa so naše vodilo k trajnostnemu razvoju v prihodnosti.